Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice overtar vedtaksmyndighet for sentrale helseregistre, og dispensasjon fra taushetsplikt

Fra og med 15. mars 2023 overtar Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice vedtaksmyndigheten for en rekke sentrale helseregistre. Endringen omfatter også dispensasjon fra taushetsplikt fra Helsedirektoratet og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

14.03.2023

Målet med endringen er enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata.

Siden 2020 har søkere forholdt seg til et felles søknadsskjema og felles mottak via helsedata.no. Det nye nå er at Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice også overtar vedtaksmyndigheten for 11 sentrale helseregistre, samt dispensasjon fra taushetsplikt fra Helsedirektoratet og REK.

For deg som søker data fra de aktuelle registrene betyr dette at du kan forholde deg til én søknad og ett vedtak, uavhengig av antall datakilder du søker om. 

Endringen innebærer også at søknadskjemaet på helsedata.no er endret, slik at Helsedataservice får riktig grunnlag for å fatte vedtak om tilgang til data og for å gi dispensasjon fra taushetsplikt.

De 11 registrene som Helsedataservice nå overtar vedtaksmyndighet for er:

 • Dødsårsaksregisteret
 • Kreftregisteret
 • Medisinsk fødselsregister
 • Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
 • System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK)
 • Norsk pasientregister (NPR)
 • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser
 • System for bivirkningsrapportering
 • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
 • Legemiddelregisteret
 • Helsearkivregisteret

Endringen gjelder vedtaksmyndighet og dispensasjon fra taushetsplikt. Tilrettelegging og tilgjengeliggjøring vil fortsatt utføres av registerforvalterne.

(Merk: I visse unntakstilfeller vil registerforvalterne selv også fatte vedtak om tilgang.)

Du finner mer detaljert informasjon om overtakelsen på denne siden.