Helsedataservice er en nasjonal tjeneste for tilgjengeliggjøring av helsedata fra norske helseregistre. 

Helsedataservice skal sørge for tilgjengeliggjøring av helsedata til bruk i statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Helsedataservice og nettstedet helsedata.no er en del av Folkehelseinstituttet.

Helsedataservice tar imot og behandler søknader om tilgjengeliggjøring av helsedata. Omsøkte helseopplysninger tilrettelegges og tilgjengeliggjøres fra registerforvalterne.

Helsedataservice samabeider tett med registerforvalterne, altså Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Direktoratet for medisinske produkter og Norsk helsearkiv. 

Merk: I noen tilfeller skal registerforvalterne selv vedtak om tilgjengeliggjøring, jf. Forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata § 10 tredje ledd bokstavene a og b. Se også de ulike registerforvalternes nettsider for mer om unntakene. 

 

Alle ønsker å få data så raskt som mulig. I og med at bruk av registerdata er styrt av lover og forskrifter, må saksbehandler gjøre grundige vurderinger av søknaden. 

Vi har utviklet søknadsveiledere som skal hjelpe deg å lever en tydelig og presis søknad, slik at du kan få data raskere.

En god søknad er:

 • Tydelig på hva data skal brukes til (avgrensede forskningsspørsmål)
 • Tydelig på hvordan data skal brukes (sammenstillinger og koblinger)
 • Tydelig på ansvarsforhold og forankring i virksomhet (databehandleransvar, forskningsansvar og prosjektledelse)
 • Har tydelig samsvar mellom søknad, prosjektbeskrivelse og evt. søknad og vedtak fra Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) der det kreves
 • Har alle relevante vedlegg er lastet opp og navngitt forståelig

Nettstedet Helsedata.no er:

 • én felles inngangsport for å søke om helsedata fra sentrale helseregistre, helseundersøkelser og medisinske kvalitetsregistre
 • et sted der informasjon fra de ulike registerforvalterne er samlet - du slipper å lete på mange nettsider
 • et sted for å finne informasjon og veiledning om ulike datakilder, variabler og mulig bruk av diss
 • et veiledningsmiljø for deg som trenger hjelp eller tips underveis i søknadsprosessen, eksempelvis:
  • valg mellom henholdsvis personidentifiserbare og anonyme aggregerte data
  • hvilke kilder inneholder aktuelle og relevante opplysninger for ditt prosjekt
  • hvilken dokumentasjon trengs for saksbehandlingen
  • hva som kreves hvis du vil endre søknaden din

Les mer om helsedata.no

16.10.2023 

European Health Data Space del 2 (EHDS2) vil foregå i perioden 2022-2024. Prosjektet er en praktisk test gjennom ulike bruksmønstre (use cases) for å kartlegge, avdekke og om mulig komme over ulike hindre for tilgang til helsedata for sekundærbruk i EU. Dagens praksis dokumenteres med 5 test-prosjekter. Norge deltar i 2 av disse.

Les hele saken. 

 

27.06.2023

11. mai kom nyheten om at Regjeringen gjør endringer i organiseringen av den sentrale helseforvaltningen. Endringene omfatter også helsedata-området. Tjenestene Helsedataservice og helsedata.no fungerer som normalt. 

– Nå ser vi frem til å jobbe sammen om å etablere det nye Folkehelseinstituttet, sier Håvar Kolle Riis, fungerende divisjonsdirektør informasjonsforvaltning i Direktoratet for e-helse.

Les hele saken

28.06.2023

– Vi er godt i gang med de nye oppgavene, og jeg vil takke registerforvalterne for godt samarbeid, sier Øystein K. Johansen, fungerende avdelingsdirektør Helsedata i Direktoratet for e-helse.

Les hele saken

28.06.2023

Nylig ble det lansert en ny visning i variabelutforskeren på helsedata.no for de sentrale helseregistrene Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR fra Helsedirektoratet.

Les hele saken

14.03.2023

Fra og med 15. mars 2023 overtar Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice vedtaksmyndigheten for en rekke sentrale helseregistre. Endringen omfatter også dispensasjon fra taushetsplikt fra Helsedirektoratet og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Les mer om endringen her.

En viktig målsetting for helsedatasatsingen i 2023 er å få ned restansene i de sentrale helseregistrene.

Les mer

Oppsummering av aktiviteten i søknadsmottaket til Helsedataservice for 2022.

Les mer her

Om kort tid vil ledermøtet i Direktoratet for e-helse ta stilling til og beslutte at Helsedataservice (HDS) skal overta vedtaksmyndighet for en rekke sentrale helseregistre fra og med 15. mars 2023.

Dette får noen midlertidige konsekvenser for søknadsmottaket. 

Les mer her

16.12.22

Nå har piloten på felles saksbehandlingsløsning, Pega, vært aktiv i fem uker, og de foreløpige erfaringene peker i riktig retning.

Vi har tatt imot over 50 søknader, og har ikke avdekket alvorlige feil så langt.

Les mer på e-helse.no

18.12.22

Siden etableringen av Helsedataservice (HDS), har tjenestene de leverer vært kostnadsfrie for brukerne av helsedata.

Men nå er det gitt politiske føringer på at det skal innføres brukerbetaling.

Les mer

I juni 2022 fikk Direktoratet for e-helse føringer om å prioritere videre arbeid for å realisere målbildet ved bruk av eksisterende analysetjenester og distribuerte data som alternativ til felles dataplattform.

Les mer her

Forskrift for overtakelse av vedtaksmyndighet er ventet på høring høsten 2022.

Forutsatt at forskriften blir vedtatt, skal den legge til rette for at Helsedataservice (HDS) kan ta over vedtaksmyndighet for aktuelle sentrale helseregistre i 2023.

Høsten 2022 vil derfor preges av arbeidet med å bringe Helsedataservice i posisjon til å overta denne vedtaksmyndigheten.

Les mer her

European Health Data Space del 2 (EHDS2) vil foregå i perioden 2022-2024

Prosjektet er en praktisk test gjennom ulike bruksmønstre (use cases) for å kartlegge, avdekke og om mulig komme over ulike hindre for tilgang til helsedata for sekundærbruk i EU.

Les mer her

02.06.22

Det meldes om høy aktivitet fra søknadsmottaket hos Helsedataservice.

Ved søknadsmottaket hos Helsedataservice er det fire medarbeidere som jobber med innkomne søknader, i tett samarbeid med de sentrale registerforvalterne.

Les mer her

02.06.22

Helsedataservice (HDS) er nå godt etablert på Tynset og i Trondheim. Denne etableringen er et viktig steg i å realisere målbildet for helsedatasatsingen, og er en leveranse som det skal utvikles og bygges videre på. De ansatte i Helsedataservice har ulik fagbakgrunn og kommer fra ulike sektorer.

Et viktig arbeid fremover er å bygge kompetanse i staben hos Helsedataservice.

Les mer her

1. januar 2024 ble Avdeling helsedata overført fra Direktoratet for e-helse til Folkehelseinstituttet. Les mer her. 

Helsedataservice innfører nye krav til søker i forbindelse med svar og responstid.

Les mer her.

21.11.23

Prosjektet FAIR Secure Provision and Use of Health data in Norway (SPUHiN) har fått innvilget €1,2 millioner fra EU. Les mer her.

16.05.2023

Angående endringer i den sentrale helseforvaltningen: helsedata.no og Helsedataservice fungerer som normalt og du kan fortsette å bruke tjenestene våre.

Nylig ble det kjent at regjeringen gjennomfører endringer i den sentrale helseforvaltningen.

Endringene innebærer blant annet at Helseregisterområdet og Helsedataservice i Direktoratet for e-helse flyttes til Folkehelseinstituttet. Planen er at endringene skal skje fra 1. januar 2024.

Enten du har søkt eller skal søke om helsedata, kan du fortsette å bruke tjenestene her på denne siden. Du trenger altså ikke gjøre noe annerledes nå enn før.

Les mer på Regjeringens nettsider.

 

 

I juni 2022 fikk Direktoratet for e-helse føringer om å prioritere videre arbeid for å realisere målbildet ved bruk av eksisterende analysetjenester og distribuerte data som alternativ til felles dataplattform.

Les mer her

02.06.22

Gjennom bred involvering har helse- og omsorgssektoren utarbeidet en ny nasjonal e-helsestrategi som gjelder fra 2023 og peker frem mot 2030. Strategiens prioriterte mål skal bidra til en bærekraftig og innovativ helse- og omsorgssektor med god kvalitet og sammenheng i tjenestene.

Helsedata er ett av fem sentrale satsingsområder i strategien.

Les mer her på ehelse no

14.02.22

Helsedata skal gjøres raskere og enklere tilgjengelig og saksbehandlingstiden skal ned. For å lykkes må Direktoratet for e-helse og registerforvalterne jobbe sammen om prioriteringer og tiltak.

Les mer på ehelse.no

14.02.22

Nylig ble det besluttet å sette arbeidet med Helseanalyseplattformen på pause. – Vi fortsetter det viktige arbeidet med å forenkle tilgangen til helsedata og legge til rette for mer og bedre helseforskning, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse.

Les mer på ehelse.no

Forskrift for overtakelse av vedtaksmyndighet er ventet på høring høsten 2022.

Forutsatt at forskriften blir vedtatt, skal den legge til rette for at Helsedataservice (HDS) kan ta over vedtaksmyndighet for aktuelle sentrale helseregistre i 2023.

Høsten 2022 vil derfor preges av arbeidet med å bringe Helsedataservice i posisjon til å overta denne vedtaksmyndigheten.

Les mer her

02.06.22

Det meldes om høy aktivitet fra søknadsmottaket hos Helsedataservice.

Ved søknadsmottaket hos Helsedataservice er det fire medarbeidere som jobber med innkomne søknader, i tett samarbeid med de sentrale registerforvalterne.

Les mer her

02.06.22

Helsedataservice (HDS) er nå godt etablert på Tynset og i Trondheim. Denne etableringen er et viktig steg i å realisere målbildet for helsedatasatsingen, og er en leveranse som det skal utvikles og bygges videre på. De ansatte i Helsedataservice har ulik fagbakgrunn og kommer fra ulike sektorer.

Et viktig arbeid fremover er å bygge kompetanse i staben hos Helsedataservice.

Les mer her

Over 1100 sikkerhetsinteresserte deltakere satte sitt preg på Lillehammer i tre augustdager for å prate, lære og ha det gøy.

Årets Sikkerhetsfestival ble en stor suksess og Direktoratet for e-helse, ved avd. helsedata, bidro både med foredragsholdere og i arrangementsledelsen.

Les mer her

European Health Data Space del 2 (EHDS2) vil foregå i perioden 2022-2024

Prosjektet er en praktisk test gjennom ulike bruksmønstre (use cases) for å kartlegge, avdekke og om mulig komme over ulike hindre for tilgang til helsedata for sekundærbruk i EU.

Les mer her

25.03.22

Tirsdag 8. mars var det oppstart for Nordisk Ministerråd sitt samarbeidsprosjekt Nordic Commons, som har som formål å etablere en felles nordisk infrastruktur for deling av helsedata til sekundærformål.

Les mer her

25.03.22

Det er for tiden lang saksbehandlingstid for utlevering av helsedata hos de fleste registre, men det jobbes med å få ned denne.

Les mer her

02.06.22

Inger Lise Neeraas er fagansvarlig jurist i Avdeling helsedata i Direktoratet for e-helse, og under årets Sikkerhetsfestival holder hun foredrag om Skyløsning og Helseanalyseplattformen.

Les mer her

02.06.22

Tirsdag 24. mai arrangerte EHIN Helsedatadagen for første gang i Norge.

Les mer her