Planlagt nedetid 25. april 2024 kl. 12.00-16.00

På grunn av en teknisk oppgradering vil Helsedata.no være utilgjengelig fra 12.00-16.00, torsdag 25. april. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre.

Priser og svarfrister

Kostnader forbundet med søknadsbehandling og tilgjengeliggjøring av data kan variere. Registerforvalterne vil som regel ta betalt for faktiske utgifter i forbindelse med administrativt arbeid, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data.

Fra 15.mars 2023 behandler Helsedataservice søknader, og gjør vedtak om tilgjengeliggjøring av data fra en rekke sentrale kilder. Se oversikt over datakilder som behandles av Helsedataservice her.

I tillegg til saksbehandling hos Helsedataservice vil du som regel måtte betale for forvalternes arbeid med tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av dataene.

Saksbehandling hos Helsedataservice

Du betaler en grunnpris for søknaden og timepris for øvrig saksbehandling:

Grunnpris

  • Søknad om én datakilde: NOK 1 500 eks. mva.
  • Søknad om flere datakilder: NOK 3 000 eks. mva.

Timepris

NOK 1 155 eks. mva per påbegynt time (felles timepris for alle datakilder i FHI fra 1/1/24)

Kostnadsfri saksbehandling fra Helsedataservice

Følgende søknader behandles uten kostnader hos Helsedataservice:

  • Studenter, til og med masternivå, som søker om aggregerte anonyme data til studentoppgave. Forutsetning at dette merkes tydelig i søknaden
  • Saksbehandling av klage på vedtak

Priser hos registerforvaltere

Priser for tilgang til data og biologisk materiale fra FHI

Priser for tilrettelegging og utlevering av data fra Kreftregisteret

Priser fra Helsedirektoratet

Ta kontakt for pris

Ta kontakt med forvalterne av datakildene du ønsker opplysninger fra for prislister og kostnadsberegning.

Jo mer kompleks søknaden din er, jo mer tid vil saksbehandling, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data kreve. For at forvalter skal kunne uttale seg om kommende kostnader, er det derfor viktig at du har et så detaljert bilde som mulig av hvilke opplysninger du trenger for å gjennomføre prosjektet ditt.

Forventede kostnader

  • Gebyr for søknad
  • Timepris for saksbehandling
  • Pris for datatilrettelegging fra registrene
  • Evt. kostnad for bruk av analyserom fra en leverandør

Faktura og betaling

Dagens praksis er at hver virksomhet fakturerer for sitt arbeid med søknaden, inkludert saksbehandling, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Du vil derfor motta fakturaer fra alle virksomhetene som er involvert i din søknad.

Det vil bli gjort en vurdering av muligheten for at man i fremtiden kan samordne fakturaen for søknaden fra Helsedataservice og registrene, slik at du i størst mulig grad vil få mest mulig samlet faktura fra Helsedataservice.

Svarfrister

Dersom en søknad mangler dokumentasjon eller avklaring er Helsedataservice avhengig av en god flyt i dialog med søker for å få fortgang i søknadsbehandlingen. Derfor vil manglende kontakt med søker kunne lede til at søknaden blir avvist. For at en søknad skal avvises må følgende ha funnet sted: 

1. Søker blir kontaktet via Dialog-funksjonen på "Min side" eller per e-post, men har ikke respondert innen ti virkedager. 
2. Søker gis en purring med ny tidsfrist på fem virkedager. Dersom søker ikke overholder fristen, avvises saken. Søker faktureres for søknadsgebyr. 

Etter denne fristen kreves en ny søknad med ny søknadsavgift. Søker har rett til å påklage vedtaket innen tre uker jf. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage sendes Folkehelseinstituttet ved Helsedataservice.