Priser

Siden etableringen av Helsedataservice (HDS), har tjenestene de leverer vært kostnadsfrie for brukerne av helsedata. Men nå er det gitt føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet på at det skal innføres brukerbetaling.

  • Prismodellen er kun gjeldende for HDS sine tjenester, og er ekskludert eventuelle kostnader knyttet til datatilrettelegging fra registrene eller bruk av analyserom fra en leverandør
  • Saksbehandling gjelder kun for søknad på registre som HDS vil overta vedtaksmyndighet for og hvor HDS skal gjennomføre dispensasjon for taushetsplikt
  • Kunder vil motta egen faktura fra HDS, når HDS sin behandling er utført
  • Prisen for saksbehandling har vært håndtert og fakturert av registerforvalteren selv, som en del av deres totale arbeid med søknaden. For registre som HDS har overtatt vedtaksmyndighet for, vil denne delen av saksbehandlingen håndteres og faktureres av HDS.
  • Det vil som tidligere faktureres fra registerforvalterne for jobben med datatilrettelegging/datautlevering.

Tjeneste

Arbeidsoppgaver

Prismodell

Pris NOK eks. MVA

Søknadsmottak (fra 1/1-23)

Drift av mottaksløsninger for søknader inkl. yte grunnleggende veiledning

Grunnpris

Søknad om én datakilde: 1.500, -

Søknad om flere datakilder: 3.000, -

Saksbehandling (fra 15/3-23)

Juridisk saksbehandling inkludert dispensasjon for taushetsplikt

Timepris

1.155, - per påbegynt time

Det vil imidlertid bli gjort en vurdering av mulighet for å samordne fakturaen for søknad på helsedata fra HDS og registrene, slik at brukerne i størst mulig grad vil få mest mulig samlet faktura fra HDS.
Frem til dette eventuelt kommer på plass, vil praksis være som tidligere, der hver virksomhet fakturerer for deres arbeid med søknaden.

Unntak fra HDS sin prismodell, og dermed kostnadsfritt*

  • Studenter opp til masternivå, som søker om aggregerte anonyme data til studentoppgave. Forutsetning at dette merkes tydelig i søknaden
  • Søknader om oppdatering på data etter opprinnelig vedtak
  • Saksbehandling av klage på vedtak

*Egne prismodeller kan gjelde fra registrene.

*Antall dager til forfall på fakturaer er 30 dager, og spørsmål til faktura eller sak kan henvendes til service@helsedata.no