Priser for tilgang til helsedata

Kostnader forbundet med søknadsbehandling og tilgjengeliggjøring av data kan variere. Registerforvalterne vil som regel ta betalt for faktiske utgifter i forbindelse med administrativt arbeid, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data.

Fra 15.mars 2023 behandler Helsedataservice søknader og gjør vedtak om tilgjengeliggjøring av data fra en rekke sentrale kilder. Se oversikt over datakilder som behandles av Helsedataservice her.

I tillegg til saksbehandling hos Helsedataservice vil du som regel måtte betale for forvalternes arbeid med tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av dataene.

Saksbehandling hos Helsedataservice

Du betaler en grunnpris for søknaden og timepris for øvrig saksbehandling:

Grunnpris

  • Søknad om én datakilde: NOK 1.500 eks. mva.
  • Søknad om flere datakilder: NOK 3.000 eks. mva.

Timepris

NOK 1.155 eks. mva per påbegynt time

Kostnadsfri saksbehandling fra Helsedataservice

Følgende søknader behandles uten kost hos Helsedataservice:

  • Studenter opp til masternivå, som søker om aggregerte anonyme data til studentoppgave. Forutsetning at dette merkes tydelig i søknaden
  • Søknader om oppdatering på data etter opprinnelig vedtak
  • Saksbehandling av klage på vedtak

Priser hos registerforvaltere

Priser for tilgang til data og biologisk materiale fra FHI

Priser for tilrettelegging og utlevering av data fra Kreftregisteret

Priser fra Helsedirektoratet

Ta kontakt for pris

Ta kontakt med forvalterne av datakildene du ønsker opplysninger fra, for prislister og kostnadsberegning.

Jo mer kompleks søknaden din er, jo mer tid vil saksbehandling, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data kreve. For at forvalter skal kunne uttale seg om kommende kostnader, er det derfor viktig at du har et så detaljert bilde som mulig av hvilke opplysninger du trenger for å gjennomføre prosjektet ditt.

Forventede kostnader

  • Gebyr for søknad
  • Timepris for saksbehandling
  • Pris for datatilrettelegging fra registrene
  • Evt. kostand for bruk av analyserom fra en leverandør

Faktura og betaling

Dagens praksis er at hver virksomhet fakturerer for deres arbeid med søknaden, inkludert saksbehandling, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Du vil derfor motta fakturaer fra alle virksomhetene som er involvert i din søknad.

Det vil bli gjort en vurdering av muligheten for at man i fremtiden kan samordne fakturaen for søknaden fra Helsedataservice og registrene, slik at du i størst mulig grad vil få mest mulig samlet faktura fra Helsedataservice.