På grunn av ferieavvikling hos Helsedataservice og helseregisterne må man påregne noe lengre svartid fra uke 26 til og med uke 31. 

Løypemelding fra Helsedataservice (HDS) og de sentrale helseregistrene

Forskrift for overtakelse av vedtaksmyndighet er ventet på høring høsten 2022.

Forutsatt at forskriften blir vedtatt, skal den legge til rette for at Helsedataservice (HDS) kan ta over vedtaksmyndighet for aktuelle sentrale helseregistre i 2023.

Høsten 2022 vil derfor preges av arbeidet med å bringe Helsedataservice i posisjon til å overta denne vedtaksmyndigheten.

 

Dette arbeidet inkluderer:

 • Kompetansebygging i samarbeid med aktuelle registerforvaltere.
 • Jobbe frem prosesser og rutiner som sikrer kvalitativt god, effektiv og enhetlig forvaltning når HDS overtar vedtaksmyndighet.
 • Omfattende involvering og deltagelse i prosessen med å få på plass ett fellessaksbehandlingssystem (PEGA). Dette inkluderer blant annet tett brukeroppfølging, testing, samt forberedelser til og gjennomføring av pilot.
 • Forbedring og videreutvikling av tjenester gjennom helsdata.no, herunder felles søknadsskjema, veilednings- og informasjonsmateriell m.m.

Seksjonssjef Øystein Kyrre Johansen forteller at de ser frem til å ta dette viktige steget i helsedatasatsningen og at staben er topp motivert for oppgavene som ligger foran dem.

Han forteller videre at for å kunne ha tilstrekkelig kapasitet til å overta denne oppgaven, jobber HDS i disse dager med rekruttering av flere ansatte.

HDS har siden februar 2022 bestått av 10 ansatte, fordelt mellom Tynset og Trondheim. Nå søkes det etter tre nye kollegaer med saksbehandlingserfaring, farmasøytisk erfaring og juridisk kompetanse. 

- Vi gleder oss til å få flere kollegaer, sier Johansen.

Samarbeid

Registerforvalterne har i 2022, sammen med HDS, tatt grep for å bedre restansesituasjonen.

Konkret handler dette for HDS sin del om:

 • Ressurssamarbeid med FHI på søknadsbehandling og vedtaksskriving.
 • Oppstart av et fagsamarbeid med HDIR for å bygge og vedlikeholde kompetanse hos HDS, samt bidra med ressurser til datatilrettelegging, søknadsbehandling og vedtaksskriving.

Internasjonalt arbeid

HDS-ansatte er sammen med andre ressurser i avdeling Helsedata engasjert i europeisk samarbeid.

 • Nordic Commons 2022-2024. Initiert av Nordisk Ministerråd.
 • EU-forordningen (forslag) European Health Data Space (EHDS)
 • EHDS2 Pilot – EU4Health (2022-2024).
  • Praktisk test gjennom ulike bruksmønster (use cases) for å avdekke, kartlegge og om mulig komme over ulike hindre for tilgang til helsedata for sekundærbruk i EU.

Les mer om internasjonalt arbeid her

Forvaltning av eksisterende tjenester

En viktig oppgave for HDS i 2022 er å forvalte eksisterende oppgaver og tjenester. Vi bemanner søknadsmottaket, driver veiledningstjenester, bidrar inn i metadataarbeidet, ivaretar interessenthåndtering, utvikler rutiner og prosessbeskrivelser, rekrutterer og bygger kultur og stab.

 • Antall søknader til HDS så langt i år: 316
 • Flere nye datakilder er på vei inn på helsedata.no

Restansesituasjonen i de sentrale helseregistrene

Folkehelseinstituttet har økt bemanningen i 2022 for å korte ned behandlingstiden for søknader om data fra helseregistrene.

Det har ført til at økningen i køen nå har flatet ut, og siste halvår ser man en liten nedgang i antall saker i kø.

Ved inngangen til året var det 250 søknader i kø, og ved utgangen av august var dette tallet redusert til 225.

Det er hovedsakelig Legemiddelregisteret, Dødsårsaksregisteret og Medisinsk fødselsregister som fortsatt har lang saksbehandlingstid, men FHI arbeider både med omprioritering, effektivisering, samt hospitering og opplæring av medarbeidere fra HDS for å korte ned saksbehandlingstiden ytterligere.

Helsedirektoratet melder om at de har ansatt seks nye årsverk.

Ansettelsene er gjennomført og medarbeiderne er nå under opplæring.

De nyansatte regnes som operative fra årsskiftet 2022/23, og Helsedirektoratet vil da ha kapasitet som tilsvarer nivået før man startet planlegging av overføring av oppgaven til Helsedataservice (HDS).

Antall ubehandlede søknader er per dato 190. 

Kreftregisteret melder om at de for tiden har forsinkelser i saksbehandlingen, og ventetiden for utlevering av individdata er om lag 5 måneder. Dette skylder økt kompleksitet i søknadene som kommer inn, samt omdisponering av ressurser internt.

Helsearkivregisteret er relativt nye i helseregistersammenheng, har ingen forsinkelser i søknadsbehandlingen og har foreløpig god kapasitet til å motta enda flere søknader.

Per i dag har de digitalisert omtrent 700.000 pasientjournaler, og har mye interessant materiale tilgjengelig for forskere.

Les mer på Helsearkivregisterets nettsider