Status etter overtakelse av vedtaksmyndighet: Helsedataservice godt i gang med å behandle søknader

– Vi er godt i gang med de nye oppgavene, og jeg vil takke registerforvalterne for godt samarbeid, sier Øystein K. Johansen, fungerende avdelingsdirektør Helsedata i Direktoratet for e-helse.

Oppdatert 30.03.2023, publisert 28.06.2023

15. mars i år fikk Helsedataservice i tillegg til å motta søknader via helsedata.no, også i oppgave å fatte vedtak i søknader om data fra 11 sentrale helseregistre.

Endringen omfatter også dispensasjon fra taushetsplikt fra Helsedirektoratet og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

For forskere betyr det for eksempel én søknad og ett vedtak å forholde seg til i stedet for flere – selv om det søkes om data og om dispensasjon fra flere registre.

– Et viktig mål er at ett vedtak og felles saksbehandling skal gjøre prosessen fra søknad til vedtak mer effektiv, og på sikt bidra til at saksbehandlingstiden går ned, sier Øystein K. Johansen.

Nesten 200 søknader og over 50 vedtak

Helsedataservice, som har kontor på Tynset og i Trondheim, startet opp med saksbehandlingen umiddelbart etter overgangen 15. mars.

– Vi er i full gang. I skrivende stund har vi mottatt rett over 194 søknader og truffet rundt 55 vedtak, sier Øystein K. Johansen.Per Riise og Øystein K. Johansen på Helsedata-kontoret på Tynset er i full gang med å behandle søknader.

Fra Helsedataservice-kontoret på Tynset: Per Riiseog de andre saksbehandlerne og fungerende avdelingsdirektør Øystein K. Johanset er i full gang med å behandle søknader.

Godt samarbeid med registerforvalterne

Han trekker frem samarbeidet med registerforvalterne som svært viktig.

– Dette er store endringer. Mye som skal tilpasses, og det dukker opp mange spørsmål og avklaringsbehov underveis. Derfor vil jeg takke for det gode samarbeidet og prosessene vi har hatt og har med registerforvalterne. Dette lagarbeidet er helt avgjørende, understreker Johansen.

Ett av flere grep for å styrke tilgangen til helsedata

Det at vedtaksmyndighet samles, innebærer en ny, enhetlig nasjonal forvaltningspraksis på helsedataområdet. Effektivisering er et viktig mål, men Johansen understreker at det ikke kan forventes store endringer i saksbehandlingstid over natten.

– Samtidig som at dette er en milepæl i arbeidet for enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata, er det ikke er en «quick fix» for å få ned saksbehandlingstiden. Det må påregnes noe tid før vi ser effektene, sier Johansen.

Det er betydelige, eksisterende restanser for søknader til Legemiddelregisteret og Norsk pasientregister (NPR).

– Vi har et tett og godt samarbeid med registrene for å få ned restansene, dette er høyt prioritert, understreker Johansen.

Han minner og om at sentralisering av vedtaksmyndighet er ett av flere grep som skal virke sammen og bidra på veien mot målet.

– Vi jobber på flere områder. Andre viktige innsatsområder er er for eksempel kontinuerlig forbedring av tjenestene vi tilbyr brukerne på helsedata.no, og gjenbruk og videreutvikling av data- og analysetjenester fra universitets- og høyskolesektoren.

Merk: Nylig kom også nyheten om endringer i organiseringen i den sentrale helseforvaltningen, hvor ett av målene som løftes frem er bedre utnyttelse av helsedata.

Endringen innebærer blant annet at helseregistrene i Helsedirektoratet, Kreftregisteret som ligger under Helse Sør-Øst RHF og Helseregisterområdet inkl. Helsedataservice i Direktoratet for e-helse flyttes til Folkehelseinstituttet og samles med instituttets registre.

Tjenestene Helsedataservice og helsedata.no fungerer som normalt, og søkere trenger ikke foreta seg noe annerledes enn før.