På grunn av ferieavvikling hos Helsedataservice og helseregisterne må man påregne noe lengre svartid fra uke 26 til og med uke 31. 

Ny, forbedret visning i variabelutforskeren for NPR og KPR

16. Mai ble det lansert en ny visning i variabelutforskeren på helsedata.no for de sentrale helseregistrene Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) fra Helsedirektoratet.

28.06.2023

For de som har brukt variabelutforskeren en del, og for de som kjenner disse registrene fra HRR (Health Registries for Research) vil den nye visningen fremstå som vesentlig forandret fra tidligere.

Bakgrunnen for den nye strukturen er flerdelt:

  • Erfaringer fra søkere og saksbehandlere viser at spesielt NPR-data er svært komplekse,
    og det er en høy terskel for å forstå hvordan man skal søke om data fra ulike tjenesteområder i spesialisthelsetjenesten.
  • Helsedirektoratet har utviklet en egen administrasjonsløsning for metadata. Løsningen har gitt nye muligheter til å omstrukturere de beskrivende metadata uten at det påvirker de tekniske metadataene.
  • Løsningen er også tilpasset Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata (ehelse.no)

Tidligere har variablene fra NPR vært ordnet i sektor-vise datasamlinger i variabelutforskeren. Sektor er et begrep som tilsynelatende har blitt tolket ulikt i ulike miljøer, og begrepene sektor og tjenesteområde har blitt brukt litt om hverandre. Denne inndelingen har gjort at mange variabler har dukket opp flere steder i strukturen, til forvirring for både brukere og saksbehandlere.

Dette er endringene

I den nye strukturen håper vi at variablene ordnet på en måte som hindrer misforståelser.

Variablene er nå inndelt etter en logisk tilhørighet i funksjonsbaserte datasamlinger og i variabelgrupper. På den måten vil hver variabel bare finnes en gang.

For å ivareta behovet for å vite hvilke tjenesteområder man søker om data fra, er det innført en egen datasamling for «Obligatoriske valg». Her må brukeren velge tjenesteområde og oppholdstype.

Noen ganske få variabler, som var delvis overlappende, er også tatt bort.

Det er også tatt i bruk en egen filterfunksjonalitet i variabelutforskeren, som finnes under «Andre egenskaper». Her kan brukere filtrere variabler for hvert tjenesteområde. På den måten vil man se hvilke variabler som er relevante for de ulike tjenesteområdene.

Det er ikke til å komme forbi at NPR-data er komplekse, og ikke alle utfordringer kan løses teknisk i variabelutforskeren. Derfor jobbes det nå med å utarbeide veilednings- og kursmateriell for bruk av variabelutforskeren.