Søker du om opplysninger fra datakilder som forvaltes av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Arkivverket eller Statens legemiddelverk kan du bruke søknadskjemaet på helsedata.no.

Alle kan søke om anonyme opplysninger så lenge du planlegger å bruke opplysningene i tråd med datakildenes/registrenes formål. Formålene er oppgitt i beskrivelsene av datakildene.

Søknader om anonyme opplysninger vurderes etter formålet til registrene og etter helseregisterlovens § 19 (lovdata.no). Det er ikke nødvendig å fremlegge behandlingsgrunnlag eller dispensasjon fra taushetsplikt for å få tilgang til anonyme opplysninger

Forskning, helseanalyser, kvalitetssikring av helsetjenester er formål de aller fleste datakildene på helsedata.no har for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester.

Sett opp tabellene i et Excel-regneark eller tilsvarende, slik at de blir visualisert med kolonner og rader. Tabeller som leveres ut må være anonyme.

Vær oppmerksom på at eventuelle problemer med konfidensialitet vil kunne føre til at ikke alle tabeller kan utleveres. Det kan derfor være lurt å gruppere verdier eller splitte opp i flere tabeller. Regnearket bør være på norsk, og inneholde tabelleksempler med variabler og kategorier.

Dersom du søker om opplysninger fra datakilder hos registerforvalterne FHI, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Norsk helsearkiv eller Legemiddelverket, blir søknaden din behandlet av Helsedataservice som fatter vedtak om tilgjengeliggjøring. Selve opplysningene får du tilgjengeliggjort direkte fra registeret/registerforvalter.

Hvor lang tid tar det?

Dette er regulert i Helseregisterlovens § 19f. Tilgjengeliggjøring av helseopplysninger skal skje innen 30 virkedager fra en fullstendig søknad er mottatt. Dersom tilgjengeliggjøringen krever sammenstilling med opplysninger fra flere registre, er fristen 60 virkedager.

Tilgjengeliggjøringen kan utsettes dersom særlige forhold gjør det uforholdsmessig vanskelig å overholde fristen. Du skal i så fall få et foreløpig svar med informasjon om grunnen til forsinkelsen og tidspunktet for når tilgjengeliggjøring sannsynligvis vil skje.

Siden det er flere aktører involvert når du skal få tilgjengeliggjort helseopplysninger til f. eks forskningsformål, vil du oppleve å få flere fakturaer. Helsedataservice tar betalt for søknadshåndtering og saksbehandlingen av denne, mens det er registerforvalterne som tar betalt for den faktiske datatilretteleggingen og tilgjengeliggjøringen av datamaterialet.

Du vil bli fakturert for medgått arbeidstid i hht helseregisterlovens § 19 g. Du vil motta en faktura fra HDS for saksbehandlingen, og en faktura fra hver registerforvalter som har gjort datatilretteleggingen av tabeller og opplysninger du får tilsendt.

Se mer informasjon om priser for tilgang til helsedata her.

Opplysningene får du tilgjengeliggjort direkte fra registeret/registerforvalter. De tilgjengeliggjøres på ulike måter, men i de fleste tilfeller mottar du de via e-post.

Dersom du har behov for å melde om eller søke om endringer til søknaden etter at den er sendt inn via helsedata.no, anbefaler vi at du kontakter Helsedataservice eller registrene for veiledning. Enkelte endringer kan innebære at du må sende inn en ny søknad eller ettersende oppdatert dokumentasjon.