Viktig informasjon om helsedatasøknader

Om kort tid vil ledermøtet i Direktoratet for e-helse ta stilling til og beslutte at Helsedataservice (HDS) skal overta vedtaksmyndighet for en rekke sentrale helseregistre fra og med 15. mars 2023.

Dette får noen midlertidige konsekvenser for søknadsmottaket.

Midlertidig stans i mottak av søknader

Det vil bli endringer i felles søknadsskjema knyttet til den nye forskriften og til at HDS overtar denne myndighetsoppgaven. Dette medfører at det i perioden 15. februar til 15. mars ikke vil være mulig å opprette eller sende inn søknader til HDS.

Når HDS har overtatt vedtaksmyndigheten, vil saksbehandling av søknader om både personidentifiserbare og anonyme data fra de aktuelle registrene skje hos HDS, mens datatilrettelegging og tilgjengeliggjøringen av data vil skje fra registrene selv.

Søknader om dispensasjon fra taushetsplikt for registre som HDS har vedtaksmyndighet for flyttes fra Regional etisk komite (REK) og fra Helsedirektoratet (Hdir) til HDS, som vurderer dette samtidig som søknad om data vurderes.

De aktuelle registrene ligger hos Helsedirektoratet (Hdir), Folkehelseinstituttet (FHI), Kreftregisteret, Norsk Helsearkiv og Statens Legemiddelverk.

Hensikten med overføringen av dette ansvaret, er å forenkle tilgangen til helsedata.

Dette skjer blant annet gjennom at man som søker kun vil operere med én søknad og ett vedtak, uavhengig av antall kilder.

Data/opplysninger fra helseregistrene vil fortsatt tilgjengeliggjøres fra registerforvalterne. HDS vil bidra med veiledning til de som søker underveis i søkeprosessen for å bidra til gode og komplette søknader. Godt og tett samarbeid mellom HDS og registerforvalterne skal bidra til effektiv datatilrettelegging og tilgjengeliggjøring. Dette vil etter planen føre til raskere søknadsbehandling enn i dag.

Brukerbetaling

Fra og med 1. januar er det innført brukerbetaling på HDS’ tjenester etter pålegg fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det betyr at HDS fakturerer bruker/søker for saksbehandling etter gjeldende satser. Og at registerforvalterne faktureres for selve datatilretteleggingen.

Les mer om brukerbetaling her

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på service@helsedata.no