Planlagt nedetid 25. april 2024 kl. 12.00-16.00

På grunn av en teknisk oppgradering vil Helsedata.no være utilgjengelig fra 12.00-16.00, torsdag 25. april. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre.

Helsedataservice er en nasjonal tjeneste for tilgjengeliggjøring av helsedata fra norske helseregistre. 

Helsedataservice skal sørge for tilgjengeliggjøring av helsedata til bruk i statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Helsedataservice og nettstedet helsedata.no er en del av Folkehelseinstituttet.

Helsedataservice tar imot og behandler søknader om tilgjengeliggjøring av helsedata. Omsøkte helseopplysninger tilrettelegges og tilgjengeliggjøres fra registerforvalterne.

Helsedataservice samabeider tett med registerforvalterne, altså Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Direktoratet for medisinske produkter og Norsk helsearkiv. 

Merk: I noen tilfeller skal registerforvalterne selv vedtak om tilgjengeliggjøring, jf. Forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata § 10 tredje ledd bokstavene a og b. Se også de ulike registerforvalternes nettsider for mer om unntakene. 

 

Alle ønsker å få data så raskt som mulig. I og med at bruk av registerdata er styrt av lover og forskrifter, må saksbehandler gjøre grundige vurderinger av søknaden. 

Vi har utviklet søknadsveiledere som skal hjelpe deg å lever en tydelig og presis søknad, slik at du kan få data raskere.

En god søknad er:

 • Tydelig på hva data skal brukes til (avgrensede forskningsspørsmål)
 • Tydelig på hvordan data skal brukes (sammenstillinger og koblinger)
 • Tydelig på ansvarsforhold og forankring i virksomhet (databehandleransvar, forskningsansvar og prosjektledelse)
 • Har tydelig samsvar mellom søknad, prosjektbeskrivelse og evt. søknad og vedtak fra Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) der det kreves
 • Har alle relevante vedlegg er lastet opp og navngitt forståelig

Nettstedet Helsedata.no er:

 • én felles inngangsport for å søke om helsedata fra sentrale helseregistre, helseundersøkelser og medisinske kvalitetsregistre
 • et sted der informasjon fra de ulike registerforvalterne er samlet - du slipper å lete på mange nettsider
 • et sted for å finne informasjon og veiledning om ulike datakilder, variabler og mulig bruk av diss
 • et veiledningsmiljø for deg som trenger hjelp eller tips underveis i søknadsprosessen, eksempelvis:
  • valg mellom henholdsvis personidentifiserbare og anonyme aggregerte data
  • hvilke kilder inneholder aktuelle og relevante opplysninger for ditt prosjekt
  • hvilken dokumentasjon trengs for saksbehandlingen
  • hva som kreves hvis du vil endre søknaden din

Les mer om helsedata.no