Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av lungekreft fra og med 2013.

  Opplysningene innebærer informasjon om:

  • utredning: EGFR-mutasjonsstatus, TNM, bruk av PET-CT
  • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
  • oppfølging av pasientene

  Formålet med registeret er å:

  • styrke kvaliteten på helsehjelpen til kreftrammede pasienter.
  • utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  Datatilgang

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler.

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

  Forvalter Kreftregisteret