Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

  Registeret er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, og inneholder opplysninger om pasienter med kjent eller mistenkt kransåresykdom, som har blitt utredet med koronar angiografi og/eller behandlet med perkutan koronar intervensjon (PCI). 

  Koronar angiografi innebærer røntgenundersøkelse med kontrast for å kartlegge eventuelle innsnevringer eller blokkeringer i kransårene. PCI omfatter ulike behandlingsteknikker som brukes til utblokking av trange eller tette kransårer. 

  Noen av pasientene har fått utført mer enn en prosedyre under samme sykehusopphold og enkelte har vært til utredning og behandling flere ganger i løpet av samme år. Flere menn enn kvinner har fått utført de aktuelle prosedyrene og gjennomsnittsalderen for menn er noe lavere enn for kvinner.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. FHI er databehandlingsansvarlig. Helse Bergen HF er databehandler. Registeret er hjemlet i Hjerte og- karregisterforskriften.

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

  Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema for tilgang til data. Løsningen krever innlogging. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra FHI