Norsk hjerteinfarktregister

  Registeret er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser. Det inneholder opplysninger om behandling, komplikasjoner og resultater hos pasienter som legges inn på sykehus med akutt hjerteinfarkt (l21-l22).

  Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig. St. Olavs hospital HF er databehandler.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i Helseregisterloven § 21 og 22, og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

  Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema for tilgang til data. Løsningen krever innlogging. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra FHI.