Søker du om opplysninger fra datakilder som forvaltes av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet eller Kreftregisteret kan du bruke søknadsskjemaet på helsedata.no. Vi anbefaler deg å logge inn før du starter utfyllingen av søknaden.

De andre datakildene du finner på helsedata.no har egne søknadsskjema. Disse finner du i beskrivelsene av de ulike datakildene.

På sikt skal alle datakilder på helsedata.no inngå i samme søknadsskjema.

Her finner du en oversikt over datakilder fra:

Søknadsmottak hos Helsedataservice

Søker du via helsedata.no er det Helsedataservice som mottar søknaden først. 

Helsedataservice er en organisatorisk enhet, midlertidig plassert i Direktoratet for e-helse, som sørger for koordinering og videresending av søknader som sendes inn via helsedata.no. Helsedataservice tilbyr også enkel veiledning om utfylling av søknadskjemaet på helsedata.no.

En søknadskoordinator hos Helsedataservice vil gå gjennom søknaden din og verifisere at alle vedlegg har kommet med, før søknaden blir sendt videre til saksbehandling hos datakildene du søker opplysninger fra.

Du kan forvente å bli kontaktet på e-post fra Helsedataservice eller fra en saksbehandler hos de datakildene du har søkt til.

Saksbehandling og vedtak hos datakildene

Dataforvalterne har egne saksbehandlere som behandler søknaden. De kommer til å kontakte deg for å få klarhet i hva slags data du ønsker, slik at det blir så relevant for formålet ditt som mulig.

De ulike registerforvalterne har ulike rutiner, krav og retningslinjer de følger. I de fleste tilfeller fattes et vedtak for søknaden med en påfølgende utlevering av datasettet innen en avtalt frist.

Ikon

Vær tilgjengelig for saksbehandler

Saksbehandleren som mottar søknaden din kan komme til å kontakte deg dersom det er uklarheter i søknaden.

Kostnad

Kostnaden for utlevering data kan variere mellom de forskjellige forvalterne. I henhold til det enkelte helseregistrets eller helseundersøkelsens forskrift vil de ulike registerforvalterne ta betalt for faktiske utgifter i forbindelse med administrativt arbeid, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data.

Det betyr at jo mer kompleks søknaden din er, jo lenger tid vil det som regel ta før du får tilgang til opplysningene. Det er derfor viktig at du har et så detaljert bilde som mulig av hvilke opplysninger du trenger for å gjennomføre prosjektet ditt når du søker.

Ikon

Ta kontakt for pris

Ta kontakt med forvalterne av datakildene du ønsker opplysninger fra for prislister og kostnadsberegning.

Forventet behandlingstid

Tiden det tar å behandle søknaden er avhengig av omfanget på opplysningene du har søkt om, saksbehandlingstid i hvert enkelt register, og hvor mye forarbeid som må gjøres før datafilen(e) er klare for tilgjengeliggjøring.

Vær klar over at det at det er en jobb å tilrettelegge dataene. Det innebærer at det vil gå enda en tid fra søknaden er godkjent til opplysningene er klare for utlevering til deg.

I siste del av prosessen vil saksbehandleren din tilrettelegge dataene du har søkt om. Skal du sammenstille opplysninger fra flere datakilder kan prosessen ta lengre tid enn ved enklere søknader.

Frister for tilgjengeliggjøring

  • 30 dager for tilgjengeliggjøring av opplysninger fra en datakilde
  • 60 dager for tilgjengeliggjøring av sammenstilte opplysninger (fra flere kilder)

Fristene gjelder fra registeret har mottatt en komplett søknad. Søknaden regnes først som komplett når den inneholder alle opplysninger, godkjenninger og vedlegg som er nødvendige for å vurdere og fatte vedtak om tilgjengeliggjøring av helsedata.

Ta kontakt med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet eller Kreftregisteret dersom du har endringer i søknaden din etter at den er sendt inn via helsedata.no. Dette gjelder f.eks. ved behov for opplysninger for nye perioder, utvidelse av prosjektvarighet, endring av prosjektleder osv.

Ved spørsmål om endringer kan du ta kontakt på e-post for videre veiledning:

Folkehelseinstituttet: datatilgang@fhi.no
Helsedirektoratet: helseregistre@helsedir.no
Kreftregisteret: due@kreftregisteret.no