Aggregerte data brukes her om opplysninger som er slått sammen slik at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner. Andre begreper som ofte brukes om aggregerte data er statistikk, tabelldata eller anonymiserte opplysninger.

Anonymiserte opplysninger faller utenfor personvernregelverkets virkeområde. Det betyr at det ikke er krav om rettslig behandlingsgrunnlag eller dispensasjon fra taushetsplikten for å få tilgang til slike opplysninger fra helseregistre eller helseundersøkelser.

Ikon

Kan ha begrenset verdi for forskning og helseanalyser

Et reelt anonymt datasett har få og grovt kategoriserte variabler og har derfor som regel begrenset verdi for forskning og helseanalyser. Dersom aggregerte anonyme opplysninger ikke dekker prosjektets behov, bør du vurdere å i stedet søke om personidentifiserbare opplysninger.

Hvem som helst kan søke om aggregerte anonyme opplysninger, så lenge du planlegger å bruke dataene i henhold til datakildens formål. Formålene er oppgitt i beskrivelsene av datakildene.

Som utgangspunkt må du søke om separate datafiler med aggregerte data fra hver enkelt datakilde. Dersom du ønsker aggregerte data som er sammenstilt fra flere datakilder er det en omfattende prosess å sammenstille opplysningene.

Søknader om sammenstilling av aggregerte data havner ofte i grenseland mellom personidentifiserbare opplysninger og aggregerte opplysninger. Da vil det som regel være mer hensiktsmessig å benytte skjema for å søke om personidentifiserbare data. Dersom du er usikker anbefaler vi deg å lese veiledningen om personidentifiserbare opplysninger.

Ikon

Søke om sammenstilte aggregerte opplysninger

Dersom du ønsker å sammenstille aggregerte opplysninger fra flere datakilder legger du det inn som en kommentar til søknaden nederst i skjemaet. Vær oppmerksom på at dette påvirker behandlingstiden.