Norsk nakke- og ryggregister (NNRR)

Registeret inneholder opplysninger om pasienter med smerte i nakke eller rygg, som behandles hos spesialiserte tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikker ved universitetssykehusene.

Opplysningene baseres på demografiske data, som alder, kjønn, utdanningslengde, nasjonalitet, arbeidsforhold, diagnoser, radiologiske data og behandlingstiltak. Videre registreres livskvalitet pasienttilfredshet og type konsultasjon. Sykehusene som deltar er Haukeland universitetssykehus, OUS Ullevål, St. Olavs Hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Formålet med registeret er å:

  • vurdere om tilbudet er likt geografisk fordelt
  • bidra til at pasienter kanaliseres til de rette behandlingstilbudene
  • evaluere effekten av pasientbehandling medisinsk og samfunnsmessig
  • iverksette tiltak

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det drives i henhold til konsesjon fra Datatilsynet, og er hjemlet i helseregisterloven § 7. Universitetssykehuset Nord-Norge HF er  databehandlingsansvarlig. 

Datatilgang

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek, og kan lese mer om registeret og tilhørende variabler i egen registerbeskrivelse.

Søk om data Gå til søknad
Kontakt Audny Anke, faglig leder