Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Registeret inneholder opplysninger om pasienter som blir operert for degenerative tilstander i nakke og rygg ved offentlige og private sykehus i Norge.

Opplysningene dreier seg om fysisk funksjonsnivå, livskvalitet, smerte, grad av ryggmargsskade, pasientvurdert nytte av – og tilfredshet – med behandlingen, komplikasjoner og yrkesstatus før og etter operasjon. 

Formålet med registeret er å:

  • sikre kvaliteten på rygg- og nakkekirurgi ved norske sykehus.

  • sørge for at hvert enkelt sykehus skal kunne holde oversikt over egne operasjonsresultater til forbedringsarbeid.

  • bidra til en tryggere, mer effektiv og likt fordelt helsetjeneste til pasientene.

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det drives i henhold til konsesjon fra Datatilsynet, og er hjemlet i helseregisterloven § 7. Universitetssykehuset Nord-Norge HF er databehandlingsansvarlig. 

Datatilgang

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek, og kan lese mer om registeret og tilhørende variabler i egen registerbeskrivelse

Søk om data Gå til søknad
Kontakt Tore Solberg, faglig leder 77669015