Statistisk sentralbyrå (SSB)

SSB er en faglig uavhengig institusjon som er ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk og låne ut data til forskningsformål.

SSBs data om personer, virksomheter og foretak er koblingsbare, og dekker emner som demografi, sosioøkonomisk bakgrunn og miljø i hele Norge. De kan gå langt tilbake i tid; noen helt til 1964.

Som forsker ved en godkjent forskningsinstitusjon, kan du søke om tilgang til SSBs mikrodata.

SSBs styre er oppnevnt av Finansdepartementet. Driften er underlagt overordnede retningslinjer og finansielle rammer fra Regjeringen og Stortinget. SSB er administrativt underlagt Finansdepartementet.

Utlån av forskningsdata fra SSB er regulert i statistikkloven, § 2-5.

SSB låner ut alle sine data til forskning, og helsedata.no lenker til de 12 mest etterspurte datasamlingene.

Utlevering av data?

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost mikrodata@ssb.no

12 datakilder
 • Arbeidsmarkedsdata fra A-ordningen

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 2015 →

  Data om personers tilknytning til arbeidsmarkedet. Dataene går tilbake til 2015.

 • Arbeidsmarkedsdata fra Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret (AA-reg) og Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO)

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1983-2014

  Data om personers tilknytning til arbeidsmarkedet. Dekker perioden fra og med 1983 til og med 2014.

 • Barnevern

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1993 →

  Data om mottak av hjelpe- og omsorgstiltak fra den kommunale barneverntjenesten. Dataene går tilbake til 1993.

 • Befolkning

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1964 →

  Omfattende datasamling om folkemengden. Dataene går tilbake til 1964.

 • Boforhold

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 2015 →

  Registerbaserte data om personers boforhold. Dataene går tilbake til 2015.

 • Folke- og boligtellinger

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1960 →

  Datasamling fra de 10-årlige Folke- og boligtellingene fra og med 1960.

 • Inntekt

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1993 →

  Data om inntekt og skatt, formue, gjeld og overføringer. Dataene går tilbake til 1993.

 • Introduksjonsordningen

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 2005 →

  Data om deltakelse på tiltak for nyankomne innvandrere etter bosetting i kommunene. Dataene går tilbake til 2005.

 • Kontantstøtte

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1999 →

  Data om foreldre og barn som får kontantstøtte. Dataene går tilbake til 1999.

 • Lønn

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1997 →

  Data om personers månedslønn. Dataene går tilbake til 1997.

 • Trygd

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1992 →

  Omfattende datasamling med forløpsdata. Opplysninger om personers trygdestatus og trygdeforhold utgjør en stor del av dataene i basen. Dataene går tilbake til 1992.

 • Utdanning

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1970 →

  Data om personers utdanningsnivå og utdanningsretning. Dataene går tilbake til 1970.