Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Norsk ryggmargsskaderegister

Registeret inneholder opplysninger om pasienter med ryggmargsskade eller cauda equina syndrom, som er innlagt til spesialisert rehabilitering ved en av de tre ryggmargsskadeavdelingene i Norge.

Formål

Registeret gir sammenlignbare data om aktivitet og resultat i behandlingen av ryggmargsskade ved landets tre ryggmargsskadeavdelinger. Registeret måler/sikrer kvalitet og bidrar til kvalitetsforbedring i ryggmargsskadeomsorgen. Registeret bidrar til å få fram pasientens opplevelse av tilfredshet av oppnådd funksjon og livskvalitet. I tillegg danner registerdataene grunnlag for forskning.

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven. St. Olavs hospital HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Mer informasjon om registeret, tilhørende variabler og hvordan du får utlevert data på stolav.no.

Kontakt