Norsk tonsilleregister

Registeret inneholder opplysninger om pasienter som har fått kirurgisk behandling (tonsillektomi eller tonsillotomi) for sykdom og plager relatert til svelgtonsiller (mandler).

Formålet med registeret er å

  • bidra til lik praksis rundt indiksjon for tonsilleinngrep, og når vi bør velge mellom tonsillektomi og tonsillotomi
  • kartlegge postoperative tonsilleblødninger, smerter og infeksjoner
  • dokumentere behandlingseffekt og varighet
  • gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet
  • danne grunnlag for forskning og bidra til økt forskningsbasert kunnskap om
    inngrepet og behandlingen av aktuelle tilstander

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. St. Olavs hospital HF er  databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Du kan lese mer om registeret og tilhørende variabler i registerets brukermanual.

Søk om data Gå til søknad
Kontakt Siri Wennberg, registerkoordinator 47663704