Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)

Registeret inneholder standardiserte data fra alle aktuelle behandlingsenheter som utreder og/eller behandler pasienter med spiseforstyrrelse.

Opplysningene baseres på data som samles fra behandlingsstart og -slutt, som blant annet alder, kjønn, symptomer, diagnose, tid fra sykdomsdebut til behandlingsstart og livskvalitet. 

Formålet med registeret er å:

  • bidra til å utvikle, forbedre og kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging
  • gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin kliniske virksomhet
  • dokumentere behandlingsresultat og varighet
  • dokumentere deltakende enheters etterlevelse av de nasjonale retningslinjene for behandling av spiseforstyrrelser, med tanke på hvilke utredningsverktøy som brukes
  • bidra til økt kunnskap om spiseforstyrrelser og behandlingen av disse tilstandene
  • danne grunnlag til forskning

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Nordlandsykehuset HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Du kan lese mer om registeret, tilhørende variabler og hvordan du får utlevert data i egen registerbeskrivelse

Ytterligere informasjon om registret finner du på registerets nettsider, NorSpis.no.

Kontakt

Sigrid Bjørnelv, faglig leder

Lenker