Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Norsk pasientregister (NPR)

Norsk pasientregister er et sentralt helseregister og inneholder helseopplysninger om alle personer som har fått behandling, eller som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten enten på sykehus, i poliklinikk eller hos avtalespesialister.

Innhold i NPR

Alle personer som blir henvist til og/eller får helsehjelp innen følgende områder av spesialisthelsetjenesten i Norge:

Les mer om type opplysninger som rapporteres til Norsk pasientregister (helsedirektoratet.no)

Populasjon og geografi

Alle pasienter som blir henvist til og/eller får helsehjelp i  spesialisthelsetjenesten i Norge, også pasienter med bostedsadresse utenfor Norge.

Inklusjons- eller eksklusjonskriterier

Eksklusjoner:

 • Pasienter som er "død ved ankomst"
 • Opphold gjennom NAV
 • Selvbetalende opphold
 • Forsikringsfinansierte opphold ved private sykehus

Datainnsamlingsperiode

Fra 1997 til d.d. 

Datakvalitet

Informasjon om datakvalitet og dekningsgrad i NPR finner du på helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet publiserer også årsrapporter (helsedirektoratet.no) der datakvaliteten blir omtalt.

Variabler

Gå til variabeloversikten for å lage variabellister og se detaljert informasjon om datakildens variabler.

Vis variabler fra datakilden

Åpne data

På nettsidene til Helsedirektoratet kan du finne aktuell statistikk om

Annen relevant informasjon om innholdet i datakilden

Norsk pasientregister (NPR) er et personidentifiserbart register.

Forskningspotensialet i NPR er omtalt i en artikkel hos Sandinavian Journal of Public Health.

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningen til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Formålet med NPR

NPR har som formål å

 • danne grunnlag for administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester.
 • bidra til medisinsk og helsefaglig forskning om helsetjenester, behandlingseffekter, diagnoser, sykdommens årsaker, utbredelse og forløp og forebyggende tiltak.
 • danne grunnlag for etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre, og videreformidle kontaktinformasjon til den nasjonale kjernejournalen.
 • bidra til kunnskap som forebygger ulykker og skader.

Lovhjemmel

Registeret er et sentralt helseregister, hjemlet i helseregisterloven § 11, og regulert av Norsk pasientregisterforskrift (lovdata.no).

Databehandler og databehandlingsansvarlig

Helsedirektoratet er både databehandlingsansvarlig og databehandler.

 

Søknad om tilgang til data

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Søknad ved andre formål enn forskning 

Hvis du trenger opplysninger til andre formål enn forskning, skal du ikke bruke søknadsskjema på helsedata.no.

Du finner mer informasjon om søknad til andre formål på hjemmesiden til NPR (helsedirektoratet.no).

Har du spørsmål, kontakt helseregistre@helsedir.no

Sammenstilling/kobling av data fra flere kilder

Planlegger du et prosjekt som trenger koblede data, og har det klart for deg hvilke datakilder du ønsker å søke data fra, bør du undersøke hvilke krav de respektive datakildene har før du sender søknaden.

Hvilken godkjenning eller tillatelse som kreves avhenger først og fremst av om de utleverte data er personidentifiserbare. Datasett som hver for seg kan være anonyme kan noen ganger dersom de sammenstilles kunne (indirekte) identifisere en person.

Muligheter og begrensninger

For sammenstilling/kobling av data henvises til informasjon i norskpasientregisterforskriften, kapittel 3 – behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (lovdata.no).

Lovhjemmel for sammenstilling av data

For sammenstilling/kobling av data henvises til informasjon i norskpasientregisterforskriften, kapittel 3 – behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (lovdata.no).

Kostnad og tidsbruk

Pris

 • Pris per time NOK 1100,- eks. mva.
 • Helsedirektoratet fakturerer medgått tid til saksbehandling, minimum to timer.

Leveringsfrister

 • Statistikk og anonyme opplysninger - 30 dager
 • Personidentifiserbare opplysninger - 60 dager

Behandlingstiden starter når komplett søknad er mottatt.

Kontakt