Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR)

Registeret inneholder opplysninger om regninger fra helsetjenester, som pasienter har fått refundert av staten. Fullverdige data er tilgjengelige fra 2006.

Innhold i KUHR

KUHR inneholder informasjon om:

 • Behandler (praksistype, spesialitet, praksiskommune)
 • Pasient (fødselsnummer, bostedskommune, kjønn, alder, diagnose)
 • Dato og klokkeslett
 • Takster
 • Fritakstgrunn for egenandel
 • Egenandel betalt av pasienten
 • Refusjon (fra staten til behandler)
 • Saksbehandling og resultat i HELFO, for eksempel om en regning er avvist eller godkjent.

Anbefaling for bruk av data fra KUHR

Prosjekter som ønsker primærhelsetjenestedata bør som utgangspunkt søke om disse fra KPR. KUHR kan benyttes der prosjektet har behov for historiske data før 2016 og/eller det er behov for følgende data:

 • Spesialistleger
 • Poliklinisk virksomhet (laboratorier, radiologi, psykiatri)
 • Private laboratorier
 • Private røntgeninstitutter
 • Psykologspesialist
 • Rehabiliteringsinstitusjoner (kun egenandeler)
 • Behandlingsreiser i utlandet (kun egenandeler)
 • Pasientreise
 • Fritt behandlingsvalg

Variabler

Gå til variabeloversikten for å lage variabellister og se detaljert informasjon om datakildens variabler.

Vis variabler fra datakilden

Du finner også en oversikt over innholdet i sentrale variabler i KUHR (.xlsx) her. De hyppigst brukte variablene er markert med fet skrift. 

Åpne data

Innholdet i KUHR brukes blant annet som grunnlag for statistikk som er åpent tilgjengelig:

 

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Vilkår for utlevering av data fra KUHR

Helsedirektoratet er dataansvarlig, og behandler søknader om tilgang til opplysninger og er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre data.

Utlevering av opplysninger fra KUHR er hjemlet i folketrygdloven og NAV-loven. For søknad om personidentifiserbare opplysninger fra KUHR kreves dispensasjon fra taushetsplikt.

Søk om tilgang til data

Du kan søke om både statistikk (aggregerte data) og personidentifiserbare opplysninger fra KUHR.

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Opprett søknad

Kontakt