Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan som er databehandlingsansvarlig for 4 helseregistre.

Opplysningene i helseregistrene ved Helsedirektoratet reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost helseregistre@helsedir.no.

5 datakilder
 • Fastlegeregisteret

  Helsedirektoratet

  Fastlegeregisteret inneholder en oversikt over alle fastleger og deres listeinnbyggere siden oppstarten av fastlegeordningen i 2001.

 • Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

  Helsedirektoratet

  IPLOS-registeret inneholder informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007-2017.

 • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

  Helsedirektoratet

  KPR inneholder opplysninger om de som har søkt om, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra kommunene.

 • Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR)

  Helsedirektoratet

  Registeret inneholder opplysninger om regninger fra helsetjenester, som pasienter har fått refundert av staten. Fullverdige data er tilgjengelige fra 2006.

 • Norsk pasientregister (NPR)

  Helsedirektoratet | 1997 - d.d. 

  Norsk pasientregister er et sentralt helseregister og inneholder helseopplysninger om alle personer som har fått behandling, eller som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten enten på sykehus, i poliklinikk eller hos avtalespesialister.