Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR)

Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) inneholder opplysninger om alle pasienter behandlet ved norske intensivenheter, og pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten med smittsom sykdom under epidemier (som omfatter Norge) eller pandemier.

Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) er en del av det nasjonale nettverket av medisinske kvalitetsregistre. Registeret ble startet opp i 1998, og samlet de første årene data om pasienter behandlet ved norske intensivenheter.

I forbindelse med pandemien covid-19 i 2020 ble registeret utvidet til å også omfatte pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten med smittsom sykdom under epidemier (som omfatter Norge) eller pandemier.

Norsk intensivregister (NIR)

 • Epost: norskintensivregister@helse-bergen.no
 • Tlf: 55 97 70 56

Norsk intensivregister brukes som betegnelse på den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som omhandler intensivpasienter. Registeret inneholder opplysninger om intensivpasienter som behøver intensivbehandling. Opplysninger er samlet inn siden 1998.

Intensivpasienter er kritisk syke og skadde pasienter som får overvåkning og behandling i egne sykehusenheter med spesialisert utstyr og spesialutdannet personale. Svikt i puste- og lungefunksjon, blodsirkulasjon og nervesystemets funksjon er sammen med alvorlige infeksjoner og større skader noen vanlige årsaker til intensivbehandling.

Registeret samler inn data etter en standardisert mal fra pasientopphold ved norske intensivenheter.5d

Registerpopulasjonen er alle intensivpasienter som oppfyller minst ett av følgende kriterier:

 • Liggetid > 24 timer på intensiv/i overvåkningsarealet, der det er reellt behov for intensivbehandling/intensivovervåkning
 • Mekanisk respirasjonsstøtte (pustehjelp)
 • Død på intensiv
 • Overflytting til annen intensivenhet i løpet av de første 24 timer
 • Kontinuerlig infusjon av blodtrykksregulerende medisin

Totalt utgjør dette om lag 16 000 intensivopphold årlig i Norge.

Søknadsskjema og forskningsinformasjon finner du på helse-bergen.no

Norsk pandemiregister (NoPaR)

 • Epost: norskpandemiregister@helse-bergen.no
 • Tlf: 55 97 67 94

Norsk pandemiregister brukes som betegnelse på den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som omhandler pandemipasienter.

Registeret samler inn data etter en standardisert mal om pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten med positiv virusprøve på smittsom epidemisykdom.

Eksempler på opplysninger er:

 • mulige årsaker til smitte
 • om man gjennom arbeid har vært særlig utsatt for smitte
 • tidligere og aktuell helsetilstand
 • funn ved innkomst
 • behandlingstiltak
 • liggetid på sykehuset
 • status ved utskrivning

Søknadsskjema og forskningsinformasjon finner du på helse-bergen.no.

Formålet med Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR)

Formålet med registeret er tredelt:

Registeret skal gi grunnlag for rapport tilbake til deltagende sykehus og til sentrale helsemyndigheter om virksomheten ved norske intensivenheter og om epidemiutbrudd.

Registeret skal utarbeide faglige kvalitetsindikatorer for virksomheten i norske intensivenheter og for virksomhet knyttet til epidemiutbrudd.

Registeret skal legge til rette for forskning relatert til intensivvirksomhet og epidemiutbrudd.

Datatilgang

Søknader om tilgjengeliggjøring av opplysninger sendes til registeret. Registeret kan tilby rådgivning/veiledning for å sikre kvalitet og korrekt bruk, tolkning av opplysninger fra registeret.

Du finner mer informasjon av hva som skreves for å få tilgang til opplysninger i Vedtekter for Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) (helse-bergen.no)

Metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

Kontakt