Norsk diabetesregister for voksne

Registeret inneholder opplysninger om personer over 18 år med type 1-diabetes, type 2-diabetes eller annen form for diabetes. 

Opplysningene registreres elektronisk én gang i året av allmennleger, praktiserende spesialister og sykehuspoliklinikker. Basert på innsendte data, mottar legen eller poliklinikken som rapporterer en tilbakemeldingsrapport fra registeret. 

Formålet med registeret er å:

  • forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes over 18 år
  • danne grunnlag for forskning på diabetes og diabetesrelaterte sykdommer

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Du finner informasjon om hvilke variabler registeret inneholder på registerets nettsted.

Søk om data Gå til søknad
Kontakt Karianne Fjeld Løvaas, bioingeniør og seksjonsleder
Forvalter Helse Bergen HF