Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

Registeret inneholder opplysninger om pasienter fra alle sykehus i Norge som tilpasser LTMV for barn og voksne. 

Opplysningene innbærer informasjon om pasienter som er varig avhengig av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) hele eller deler av døgnet. Disse pasientene bruker:

  • respiratormetoden Bilevel Positive Airway Pressure-ventilasjon (BiPAP) med innstilt respirasjonsfrekvens eller trykk og/eller volumkontrollert respirator.
  • maske/munnstykke eller trakeostomi som respiratortilslutning.

Formålet med registeret er å:

  • Bidra til et geografisk likeverdig behandlingstilbud og god kvalitet for pasientene.
  • Medvirke til kvalitetssikring, fagutvikling, forskning og ressursplanlegging.

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.   

Søk om data Gå til søknad
Forvalter Helse Bergen HF