Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

Registeret inneholder opplysninger om pasienter fra alle sykehus i Norge som tilpasser LTMV for barn og voksne. 

Opplysningene innbærer informasjon om pasienter som er varig avhengig av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) hele eller deler av døgnet. Disse pasientene bruker:

  • respiratormetoden Bilevel Positive Airway Pressure-ventilasjon (BiPAP) med innstilt respirasjonsfrekvens eller trykk og/eller volumkontrollert respirator.
  • maske/munnstykke eller trakeostomi som respiratortilslutning.

Variabler

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.   

 

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningen til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Formålet med registeret er å:

  • Bidra til et geografisk likeverdig behandlingstilbud og god kvalitet for pasientene.
  • Medvirke til kvalitetssikring, fagutvikling, forskning og ressursplanlegging.

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

 

Søk om tilgang til data

Kontakt forvalteren av datakilden for mer informasjon om hvordan du kan få tilgang til data fra registeret.

Kontakt