Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Registeret inneholder opplysninger om pasienter som er innlagt på sykehus med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). 

Registeret skal sikre dokumentasjon av behandlingskvaliteten for KOLS-pasienter og danne grunnlag for forskning om denne pasientgruppen.

Formålet med registeret er å:

Å forbedre og dokumentere kvaliteten på de tjenestene som blir gitt til pasienter med kols i akutt forverring som er innlagt på sykehus.

Målene er:

  • Kartlegge sykdoms- og behandlingsforløpet og sammenlikne helseeffekt og ressursinnsats ved alternative opplegg
  • Epidemiologisk overvåking og registering av tidstrender i forekomst av alvorlig kols
  • Kvalitetskontroll av medisinske og samfunnsøkonomiske forhold ved kols
  • Forskning knyttet til kols
  • Gi pasientdata som er kvalitetssikret, dokumenterte, standardiserte og tilgjengelige

Bakgrunn og historie 

Kolsregisteret ble startet som et lokalt papirregister ved Haukeland universitetssjukehus i 2004. Registeret fikk nasjonal status i 2006 gjennom godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet. Grunnet lav dekningsgrad nasjonalt er kolsregisteret avviklet som register med nasjonal status fra 2019, og videreføres som et regionalt register i Helse Vest.

Datatilgang

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

Kontakt