Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg)

Registeret inneholder opplysninger om pasienter som er inneliggende i sykehus med særdeles krevende smertetilstander. 

Eksempler på pasienter som registreres er kreftpasienter, rusmiddelbrukere, kroniske smertepasienter og pasienter med psykiske lidelser.

Formålet med registeret er å:

  • forbedre organisering av behandling og omsorg for pasienter med spesielt krevende smertetilstander
  • gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet
  • øke forskningsbasert kunnskap om smertepasienter og behandlingen av disse
  • spre kunnskap i fagmiljø og befolkningen om tilstanden og behandlingsmulighetene
  • lage grunnlag for forskning og nasjonale retningslinjer
  • utvikle kvalitetsindikatorer for god smertebehandling

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarig og databehandler. 

Datatilgang

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

Søk om data Gå til søknad
Kontakt Lars Jørgen Rygh, overlege 55970947
Forvalter Helse Bergen HF