Nasjonalt barnehofteregister

Registeret inneholder opplysninger om alle barn i Norge som får diagnosen Calvé-Legg-Perthes sykdom, hofteleddsdysplasi, eller epifysiolysis capitis femoris.

I tillegg registreres alle barn, unge og unge voksne som har gjennomgått hoftebevarende kirurgi (ikke hofteleddsproteser eller revisjoner av slike eller traumer/frakturer).

Formålet med registeret er å:

  • øke kunnskap om barnehoftelidelsen epidemiologi, handlingsrutiner og trender ved de ulike sykehus, risikofaktorer og progonoser og resultatene av behandlingen
  • forbedre samordning av behandlingsmetodene og sammenligning av behandlingsresultatene på sykehus i Norge
  • systematisere og bedre behandlingen av lidelsene i Norge
  • bidra til forskning

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Du kan lese mer om registeret og hvordan du får utlevert data på egen nettside.

Søk om data Gå til søknad
Kontakt Ola Wiig, spesialist i ortopedisk kirurgi
Forvalter Helse Bergen HF