Reseptregisteret

Reseptregisteret inneholder opplysninger om alle legemidler som er utlevert etter resept på apotek fra og med 2004.

Legemidler til sykehus og sykehjem inngår også, men ikke på individnivå. Registeret inneholder også opplysninger om utlevering av reseptbelagte legemidler til dyr fra apotek.

Reseptregisteret ble etablert for å skaffe bedre kunnskap om legemiddelbruk i den norske befolkningen.

Utsatt behandling av søknader

Søknadsbehandling og tilgjengeliggjøring av data fra Reseptregisteret tar for tiden lengre tid enn normalt. Du kan fremdeles hente ut rapporter og statistiske data (aggregerte data) på legemiddelforbruk fra Reseptregisteret.no.

 

Lovhjemmel

Reseptregisteret er hjemlet i helseregisterloven § 9 første ledd punkt b) og regulert av forskrift om Reseptregisteret. FHI er dataansvarlig.

Hvilke opplysninger registreres?

Alle apotek i landet registrerer resepter elektronisk, og opplysningene blir rapportert til Reseptregisteret. Reseptregisteret inneholder opplysninger fra alle apotek om utlevering av legemidler til pasienter, rekvirenter og institusjoner. Følgende opplysninger samles inn fra pasientresepter og lagres pseudonymisert, slik at informasjonen ikke kan knyttes til enkeltindividers identitet:

  • Pasientens kjønn, bostedskommune, fødselsår og -måned
  • Rekvirentens kjønn, fødselsår, profesjon og eventuell spesialisering
  • Hvilket legemiddel som er utlevert, pris, mengde og eventuell refusjon
  • Hvilket apotek som har utlevert legemiddelet

Reseptregisteret inneholder kun opplysninger om legemidler utlevert etter resept på apotek. Kjøp av reseptfrie legemidler på apotek eller i dagligvarehandel er ikke inkludert.

Variabelliste

Detaljert beskrivelse av hvilke variabler som inngår i registeret finner du i variabellisten:

Pseudonymt register

Reseptregisteret er et pseudonymt helseregister. Det betyr at alle fødselsnumre og helsepersonellnumre erstattes med et unikt pseudonym for hver enkelt person i registeret. Pseudonymet gjør at man kan sammenstille opplysninger om enkeltpersoner og rekvirenter over tid. Opplysningene kan sammenstilles med opplysninger fra andre datakilder ved å benytte pseudonymet, men uten at identiteten til de registrerte eller rekvirenten røpes.

Tildelingen av pseudonymer utføres av en tiltrodd tredjepart, Statistisk sentralbyrå, før opplysningene registreres i Reseptregisteret. Statistisk sentralbyrå har ikke tilgang til øvrige reseptopplysninger.

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Valg av søknadskjema og krav til søknaden

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Du kan lese mer om hvordan du søker om tilgang til data fra Reseptregisteret og hvilke krav som stilles på FHIs nettsider. Det er viktig at du setter deg inn i dette før du starter søknadsprosessen.

Formål med Reseptregisteret

For å få utlevert data fra Reseptregisteret må formålet med databehandlingen være i tråd med formålet til Reseptregisteret slik det er beskrevet i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) § 1-3:

Formålet med registeret er å samle inn og behandle data om legemiddelbruk hos mennesker og dyr for å

  1. kartlegge forbruket i landet og belyse endringer over tid
  2. fremme og gi grunnlag for forskning og utredning for å kunne belyse positive og negative effekter av legemiddelbruk
  3. gi myndighetene et statistisk grunnlag for kvalitetssikring av legemiddelbruk og overordnet tilsyn, styring og planlegging
  4. gi legemiddelrekvirenter et grunnlag for internkontroll og kvalitetsforbedring

Egen modell for sammenstilling med andre datakilder

Opplysninger fra Reseptregisteret kan sammenstilles med opplysninger fra alle lovbestemte helseregistre hjemlet i helseregisterloven § 11 og andre datakilder som har tilgang til fullt fødselsnummer til individer i studiepopulasjonen.

Ettersom Reseptregisteret er et pseudonymt register der identiteten til de registrerte er erstattet med et pseudonym, inneholder registeret ingen fødselsnumre og har heller ikke lov til å behandle fødselsnumre fra andre datakilder. Det betyr at registeret må benytte en egen modell ved kobling med andre datakilder. Distribuert koblingsmodell, som vanligvis er den foretrukne metoden, er altså verken tillatt eller mulig om Reseptregisteret skal inngå som en av datakildene.

Du finner mer informasjon om standard fremgangsmåte for sammenstilling av data med Reseptregisteret her: