Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Reseptregisteret

Reseptregisteret gir kunnskap om legemiddelbruk i den norske befolkningen. Registeret inneholder opplysninger om alle legemidler som er utlevert på apotek basert på resept fra 2004. Legemiddelbruk i institusjon inngår også, men ikke på individnivå.

Reseptregisteret erstattes

Dette medfører at søknader om sammenstilling av data mellom Reseptregisteret og andre datakilder blir behandlet som en søknad om sammenstilling med LMR. Det er ikke lenger nødvendig med sentralistert koblingsprosess for sammenstillinger hvor legemiddeldata skal inngå.

Mer informasjon på fhi.no.

Innhold i registeret

Reseptregisteret inneholder opplysninger fra alle apotek om utlevering av legemidler til pasienter, rekvirenter og institusjoner.

Populasjon og geografi

Alle apotek i landet registrerer resepter elektronisk, og opplysningene blir rapportert til Reseptregisteret. Reseptregisteret inneholder opplysninger fra alle apotek om utlevering av legemidler til pasienter, rekvirenter og institusjoner.

Følgende opplysninger samles inn fra pasientresepter og lagres pseudonymisert, slik at informasjonen ikke kan knyttes til enkeltindividers identitet:

  • pasientens kjønn, bostedskommune, fødselsår og måned
  • rekvirentens kjønn, fødselsår, profesjon og eventuell spesialisering
  • hvilket legemiddel som er utlevert, pris, mengde og eventuell refusjon
  • hvilket apotek som har utlevert legemiddelet

Inklusjons- eller eksklusjonskriterier

Reseptregisteret inneholder kun opplysninger om legemidler utlevert på apotek basert på resept. Kjøp av reseptfrie legemidler på apotek eller i dagligvarehandel er ikke inkludert.

Datainnsamlingsperiode

Fra 2004 til d.d.

Variabler

Detaljert beskrivelse av hvilke variabler som inngår i registeret finner du i variabellisten.

Gå til variabeloversikten for å lage variabellister og se detaljert informasjon om datakildens variabler.

Vis variabler fra datakilden

Variabelliste for Reseptregisteret – sist endret i januar 2019 (excel)

Datakvalitet

Kompletthet i antall hendelser ligger årlig på mellom 99 og 100 prosent, målt i antall mottatte reseptmeldinger fra apotekene sammenlignet med forventet antall.

Kompletthet i form av fullstendighet i opplysninger ligger årlig på mellom 99 og 100 prosent.

Aktualitet

Reseptregisteret mottar månedlige reseptmeldinger fra apotekene med data for foregående måned

Registeret oppdateres fortløpende, og data for en ny måned er tilgjengelig for utlevering fra registeret etter cirka to måneder

For eksempel vil opplysninger for juli 2020 vanligvis være tilgjengelig senest i oktober 2020

Data for en ny årgang publiseres i ekstern statistikkbank i mars/april påfølgende år

Flere detaljer finnes i FHIs årlige driftsrapport for helseregistre (fhi.no).

Åpne data

Mer informasjon om publisert statistikk og statistikkbanker finner du på nettsidene til Reseptregisteret.

www.reseptregisteret.no (norsk)

www.norpd.no (engelsk)

 

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Formålet med Reseptregisteret

For å få utlevert data fra Reseptregisteret må formålet med databehandlingen være i tråd med formålet til Reseptregisteret slik det er beskrevet i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) § 1-3 (lovdata.no).

Formålet med registeret er å samle inn og behandle data om legemiddelbruk hos mennesker og dyr for

  • å kartlegge forbruket i landet og belyse endringer over tid
  • å fremme og gi grunnlag for forskning og utredning for å kunne belyse positive og negative effekter av legemiddelbruk
  • å gi myndighetene et statistisk grunnlag for kvalitetssikring av legemiddelbruk og overordnet tilsyn, styring og planlegging
  • å gi legemiddelrekvirenter et grunnlag for internkontroll og kvalitetsforbedring

Databehandler og dataansvarlig

Folkehelseinstituttet (FHI) er dataansvarlig. Data vil utleveres av FHI.

Lovhjemmel

Reseptregisteret er hjemlet i helseregisterloven § 9 første ledd punkt b) (lovdata.no) og regulert av forskrift om Reseptregisteret (lovdata.no).

Kobling av data fra flere kilder

Det pågår et prosjekt for å etablere et nytt personidentifiserbart legemiddelregister (Legemiddelregisteret, LMR) hvor også dataene fra Reseptregisteret inngår.

Alle søknader om sammenstilling av data mellom Reseptregisteret og andre datakilder vil bli behandlet som en søknad om sammenstilling med LMR. 

Inntil videre må søknadsskjemaet og variabellisten for Reseptregisteret benyttes, men det vil ikke lenger være behov for en sentralisert koblingsprosedyre. Ved søknader om sammenstilte data kan altså en distribuert koblingsprosedyre benyttes.

Allerede innsendte søknader om sammenstilling av data mellom Reseptregisteret og andre datakilder, vil bli behandlet som en søknad om sammenstilte data med LMR. Dette gjelder søknader om sammenstilte data innsendt etter 01.02.2021

FHI vil kontakte REK for å få en avklaring på om vedtak for Reseptregisteret også vil være gjeldende for LMR. FHI vil også kontakte de andre datakildene som inngår i sammenstillingen for å sikre en smidig overgang til Legemiddelregisteret. Prosjektet må selv vurdere om dokumentasjonen for prosjektet (f.eks. DPIA og protokoll) må endres som en følge av denne endringen.

Se mer informasjon om overgangsordninger for sammenstillinger i perioden frem til LMR er etablert på fhi.no.

Søknad om tilgang til data

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Opprett søknad

Forlenget saksbehandlingstid

Søknadsbehandling og tilgjengeliggjøring av data fra Reseptregisteret tar for tiden lengre tid enn normalt. Dette skyldes mange høyt prioriterte oppgaver og begrensede ressurser knyttet til driften av registeret. 

Søknader om aggregerte data (tabelldata) som krever tidkrevende analyser vil i utgangspunktet ikke bli godkjent.

Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Kostnad og tidsbruk

Reseptregisteret har følgende utleveringsfrister:

30 dagers utleveringsfrist for ikke-sammenstilte data

For statistiske data (tabelldata) må det påregnes lengre utleveringsfrist dersom statistikken er tidkrevende å tilrettelegge. Utleveringsfrist vil avtales nærmere med søker.

Reseptregisteret gjør oppmerksom på at komplekse analyser av kapasitetshensyn i utgangspunktet ikke vil bli godkjent. Dette gjelder for eksempel analyser av samtidig bruk av ulike legemidler eller bytte av legemiddelbehandling.

60 dagers utleveringsfrist for sammenstilte data

Fristen løper fra den datoen all nødvendig dokumentasjon er på plass.

Priser

Folkehelseinstituttet tar betalt for medgått arbeidstid i forbindelse med søknadsbehandling, tilrettelegging og utlevering av opplysninger fra Reseptregisteret.

For informasjon om gjeldende timepris og veiledende prisliste, se www.fhi.no.

Kontakt