Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN)

RAVN er et nasjonalt overvåkningssystem for antiviral resistens. Registeret inneholder avidentifiserte helseopplysninger om personer som har avgitt prøve med bestemte virus, opplysninger om virusene og deres resistens mot antivirale legemidler.

Innhold i registeret

RAVN-registeret er et landsomfattende system for overvåking av resistens hos virus mot legemidler brukt til behandling av virusinfeksjoner hos mennesker (antiviralia).

Opplysningene innebærer informasjon om viruset og deres resistens mot antiviralia. RAVN inkluderer overvåking av antiviral resistens hos:

 • influensavirus
 • humant immunsviktvirus (hiv)
 • hepatitt B-virus (HBV)
 • cytomegalovirus (CMV)
 • herpes simplex-virus (HSV)

Hepatitt C-virus (HCV) vil bli inkludert i registeret med data f.o.m. 2021.

Populasjon og geografi

Data i registeret omfatter personer med laboratoriebekreftet infeksjon med ett av virusene som overvåkes, og der det er gjort analyse av resistens mot antiviralia. Det er ingen aldersbegrensninger.

Datainnsamlingsperiode

Fra 2013 til d.d.

Variabler

Per i dag overvåkes resistens hos 

 • hiv
 • hepatitt B-virus
 • influensavirus
 • cytomegalovirus
 • herpes simplex-virus

Eksempler på data som registreres er

 • kjønn
 • alder
 • bostedskommune
 • informasjon om påvist virus
 • smittested
 • prøvemateriale
 • resistensegenskaper og metode for resistenspåvisning

Utfyllende informasjon finnes i forskriften hos Lovdata (lovdata.no).

Datakvalitet

Resistensbestemmelse av virus utføres kun ved de respektive referanselaboratoriene. Med få involverte bidragsytere kan det antas at kompletthet i data er tilnærmet 100 prosent (basert på antall utførte resistensanalyser, og ikke antall infeksjonstilfeller).

Det er ulike protokoller for overvåkning av de ulike virus. For hiv og influensa er validitet, sammenlignbarhet og reliabilitet høy, mens dette vil være lavere for f.eks. herpesvirus der det ikke er en systematisk overvåkning.

For andre virus enn hiv, er det kun aktuelt å utføre laboratoriediagnostikk og resistensundersøkelser for et begrenset utvalg av infeksjonstilfellene.

Åpne data

Data fra RAVN publiseres i RAVN-rapporten som er tilgjengelig hos FHI (fhi.no).

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Formål

Formålet med RAVN er nedfelt i Resistensregisterforskriften § 1-3, som sier at registeret skal samle inn og behandle data om resistens mot antiviralia for å

 • kartlegge forekomst og utbredelse av resistens mot antiviralia
 • belyse endringer over tid

RAVN skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om årsaker til utvikling av resistens mot antiviralia i virus, med den hensikt å fremme og utvikle kvaliteten på

 • forebyggende tiltak mot antiviral resistens
 • helsehjelp som tilbys og ytes mot infeksjonssykdommer forårsaket av virus

RAVN skal bidra til å skaffe grunnlag for å gi råd og informasjon om tiltak som kan forebygge utvikling av resistens mot antiviralia, både til befolkningen og til lokal, regional og sentral helseforvaltning og helsetjeneste

Registeret skal også gi norske myndigheter grunnlag for å bidra til internasjonal statistikk på nærmere avgrensede områder

Prosjektet må samsvare med registerets formål for at man skal få utlevert data.

Lovhjemmel

Registeret er hjemlet i helseregisterloven § 9 b og regulert av Resistensregisterforskriften.

Søknad om tilgang til data

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Opprett søknad

Databehandler og databehandlingsansvarlig

Folkehelseinstituttet (FHI) er databehandler og databehandlingsansvarlig.

Sammenstilling/kobling av data fra flere kilder

Registeret er avidentifisert, hjemlet i helseregisterloven § 9 b og regulert av Resistensregisterforskriften.

At registeret er avidentifisert, betyr at opplysningene ikke kan knyttes til en enkeltperson, og at man ikke kan sammenstille opplysninger om enkeltpersoner over tid eller opp mot andre datakilder.

Registeret er hjemlet i helseregisterloven § 9 b og regulert av Resistensregisterforskriften (lovdata.no).

Kostnad og tidsbruk

Kostnad knyttet til søknad og utlevering av data kan være vanskelig å beregne. Saksbehandlerne fakturerer for de arbeidstimene som de bruker for å veilede og finne korrekte data.

Kontakt