Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

NORM er et nasjonalt helseregister for overvåking av antibiotikaresistens. Det inneholder avidentifiserte helseopplysninger etter avgitt prøve for visse bakterie- og sopparter, opplysninger om mikrobene og resistens mot antibiotika og antimykotika.

Innhold i registeret

NORM inneholder opplysninger om følsomhet for antibakterielle eller antimykotiske midler hos bestemte typer bakterier eller sopp påvist i kliniske prøver fra mennesker.

Populasjon og geografi

NORM er et landsdekkende register for overvåking av antibiotikaresistens hos kliniske bakterie- eller soppisolater fra mennesker.

Datainnsamlingsperiode

Datainnsamlingen i NORM har pågått siden år 2000.

NORM baserer seg ikke på data fra rutinediagnostikk, men på en felles nasjonal protokoll for datainnsamlingen som blir fastsatt hvert år. Protokollen definererer hvilke kliniske prøver og typer bakterier/sopp som skal overvåkes i ulike perioder av året.

For særlig alvorlige infeksjoner, for eksempel blodbaneinfeksjon, har opplysninger om påvist mikrobe og antibiotikaresistens vært registrert i 6–12 måneder av året.

For mer vanlige infeksjoner, for eksempel urinveisinfeksjon, har registeringen vært begrenset til et bestemt antall dager eller uker hvert år eller med noen års intervall.

Utfyllende informasjon finnes i den årlige rapporten om forbruk av antibiotika og forekomst av antibiotikaresistens i Norge, NORM/NORM-VET rapporten (www.vetinst.no).

Variabler

Eksempler på data som registreres:

 • Kjønn
 • Alder
 • Bostedskommune
 • Informasjon om påvist bakterie eller sopp
 • Prøvemateriale
 • Resistensegenskaper og metode for resistenspåvisning
 • Dato for påvisning av bakterie eller sopp
 • Smittested dersom dette er relevant

Utfyllende informasjon finnes i Resistensregisterforskriften (www.lovdata.no).

Datakvalitet

Datakomplettheten i NORM-registeret regnes som tilnærmet 100 prosent.

Alle mikrobiologiske laboratorier og nasjonale referanselaboratorier som gjør resistensbestemmelse av bakterier eller sopp isolert fra mennesker, rapporterer til NORM.

Dedikert personell ved hvert laboratorium innhenter og registrerer data i en felles nasjonal database. Data kvalitetssikres av NORM sentralt inntil opplysningene er komplette og fullstendige.

Validitet, aktualitet og reliabilitet av data er høy i NORM. Man antar at tilnærmet alle aktuelle kliniske isolater påvist ved laboratoriene blir registrert i NORM. Det er ikke holdepunkter for skjevheter i analyser av prøvemateriale eller rapportering til NORM.

Laboratoriene registrerer overvåkingsdata fortløpende i NORM-databasen. Kvalitetssikrede data er tilgjengelige fra NORM innen juni påfølgende år.

Laboratoriene deltar i beslutning om protokoll for overvåkingen hvert år. Gjeldende og tidligere års protokoll er tilgjengelig på NORM sine internettsider. Protokollen inkluderer beskrivelse av og referanser til felles metoder for påvisning av redusert følsomhet for antibakterielle eller antimykotiske midler.

Gjennom samarbeid med The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) sikrer NORM sammenlignbare data for internasjonal overvåking av antibiotikaresistens.

Åpne data

Data fra NORM publiseres i den årlige NORM/NORM-VET rapporten på Veterinærinstituttets nettsider. Rapporten og mer informasjon om antibiotikaresistens er også  tilgjengelig på internettsidene til antibiotikaresistens.no og på NORM sin side på fhi.no.

Data fra NORM publiseres også i NORM-atlas som er tilgjengelig på internettsiden norm-atlas.no hos Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

Kriterier for tilgang til data

For å få tilgang til data fra NORM kreves det at prosjektet skal anvende opplysningene til et klart definert formål som samsvarer med registerets formål.

Formålet med NORM er nedfelt i Resistensregisterforskriften § 1-3, som fastslår at registeret skal samle inn og behandle data om bakterie- og soppisolaters resistens mot antibiotika og antimykotika for 

 • å kartlegge forekomst og utbredelse av resistens mot slike midler
 • å belyse endringer over tid

NORM skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om årsaker til utvikling av resistens mot antibiotika og antimykotika hos bakterier og sopp, med den hensikt å fremme og utvikle kvaliteten på

 • forebyggende tiltak mot resistens
 • helsehjelp som tilbys og ytes mot infeksjonssykdommer forårsaket av bakterier og sopp


NORM skal bidra til å skaffe grunnlag for å gi råd og informasjon om tiltak som kan forebygge utvikling av resistens mot antibiotika og antimykotika, både til befolkningen og til lokal, regional og sentral helseforvaltning og helsetjeneste.

Registeret skal også gi norske myndigheter grunnlag for å bidra til internasjonal statistikk på nærmere avgrensede områder.

Lovhjemmel

Registeret er hjemlet i helseregisterloven i kapitel 2 (§ 9 b) (lovdata.no) og regulert av Resistensregisterforskriften § 1-3 (lovdata.no).

Søknad om tilgang til data

Søknad om tilgang til data fra registeret kan sendes på e-post til norm(att)unn.no.

Data utleveres av NORM UNN. 

Søknadsskjema kan lastes ned i Word-format på internettsiden til NORM (unn.no).  

Databehandler og databehandlingsansvarlig

Folkehelseinstituttet (FHI) er dataansvarlig og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er databehandler.

Sammenstilling/kobling av data fra flere kilder

NORM-registeret inneholder avidentifiserte helsedata. Det betyr at opplysningene ikke kan knyttes til en enkeltperson, og at man ikke kan sammenstille opplysninger om enkeltpersoner over tid eller opp mot andre datakilder.

Opplysningene i NORM kan likevel sammenstilles med for eksempel opplysninger om eksponering for antibiotika. Dette kan kun skje ved at virksomheten som skal sammenstille dataene, får personopplysningene fra de mikrobiologiske laboratoriene.

Utlevering av navn og fødselsnummer fra et mikrobiologisk laboratorium til koblingsvirksomheten forutsetter at Helsedirektoratet gir tillatelse til dette, eller at den opplysningene kan knyttes til samtykker. I tillegg kreves personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

NORM-registeret inneholder avidentifiserte helsedata, og er hjemlet i helseregisterloven § 9 b og regulert av Resistensregisterforskriften.

Kostnad og tidsbruk

NORM tar inntil videre ikke betalt for saksbehandling og datauttrekk.

Det er løpende behandling av søknader om tilgang til data.

Data utleveres innen 30 dager fra NORM mottok forespørselen.

Kontakt