Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens mot mikrober (NORM)

Registeret inneholder opplysninger om personer som har avgitt prøve med bestemte bakterie- og sopparter, og opplysninger om mikroorganismene og deres resistens mot antibiotika og antimykotika.

Registeret er et nasjonalt helseregister, hjemlet i helseregisterloven § 9 b og regulert av Resistensregisterforskriften. Registeret er avidentifisert, som betyr at opplysningene ikke kan knyttes til en enkeltperson, og at man ikke kan sammenstille opplysninger om enkeltpersoner over tid eller opp mot andre datakilder.

FHI er databehandlingsansvarlig. Universitetssykehuset Nord-Norge HF er databehandler etter databehandleravtale med FHI.

Formålet med NORM

Formålet med er nedfelt i Resistensregisterforskriften § 1-3, som sier at formålet med registeret er å:

  • samle inn og behandle data om mikrobeisolaters resistens mot antibiotika for å kartlegge forekomst og utbredelse av resistens mot antibiotika og belyse endringer over tid
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om årsaker til mikrobers utvikling av resistens mot antibiotika. Hensikten er å fremme og utvikle kvaliteten i forebyggende tiltak mot antibiotikaresistens, og i helsehjelpen som tilbys og ytes mot infeksjonssykdommer.
  • bidra til å skaffe grunnlag for å gi råd og informasjon om tiltak som kan forebygge utvikling av resistens mot antimikrobielle midler, både til befolkningen og til lokal, regional og sentral helseforvaltning og helsetjeneste 
  • gi norske myndigheter grunnlag for å bidra til internasjonal statistikk på nærmere avgrensede områder

Datatilgang

Registeret publiserer statistikk som er offentlig tilgjengelig.

Søke om tilgang til data i NORM

Enhver som ber om det, kan få utlevert statistiske data fra NORM. Forskere kan søke om å få utlevert data fra NORM til analyser og få opplysninger om hvilke laboratorier som oppbevarer mikrobeisolater.

Du kan laste ned søknadsskjema i Word-format på nettsiden deres, og lese mer om hvordan du får tilgang til data fra NORM i eget dokument.

Søk om data Gå til søknad