Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Registeret inneholder opplysninger om behandlingen, komplikasjoner og resultater hos pasienter som opereres for sykdommer i blodårene, utenom hjertet og hodet.

Opplysningene innebærer hvem som blir operert, hvor de blir operert, hvordan de behandles, hva som oppnås med behandlingen og status ved kontroller etter én måned og ett år. 

Lovhjemmel

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte.

Registeret er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR), og er hjemlet i helseregisterloven § 11 h og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. 

Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig.

St. Olavs hospital HF er databehandler.

Formål

Formålet med Hjerte- og karregisteret er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2 (lovdata.no). Registeret skal bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

Formålet med NORKAR er å

  • medvirke til å måle kvalitet og bidra til kvalitetsforbedring for karkirurgisk behandling
  • bidra til at behandlingen er av lik og høy kvalitet ved alle sykehus som utfører karkirurgi
  • gi støtte til helsepersonell i behandlingsprosessen
  • være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av egne resultater
  • gi grunnlag for styring og planlegging av helsetjenester rettet mot personer med hjerte- og karsykdommer
  • bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre forskning

 

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Valg av søknadskjema og krav til søknaden

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Her kan du lese mer om hvordan du får tilgang til data fra FHI.

Innhold i registeret

NORKAR skal registrere alle karkirurgiske operasjoner som utføres i Norge. Det vil si operasjoner på pulsårer og samleårer utenom hjertet og hodet.

De viktigste pasientgruppene behandles for dårlig blodforsyning til beina (underekstremitet), utposning på hovedpulsåren i magen (abdominalt aortaaneurisme, AAA) eller forsnevring på halspulsåren (Carotisstenose).

Det registreres informasjon om tidligere sykdommer, for eksempel hjertesykdom, diabetes og lungesykdom.

Registeret inneholder også data om operasjonsmetoden og eventuelle karproteser eller andre implantater som settes inn i kroppen.

Etter inngrepet registreres resultat og komplikasjoner, både før utreise og ved senere kontroller etter en måned og etter ett år.

De viktigste kvalitetsmålene i registeret er overlevelse og komplikasjoner etter kirurgi, anbefalt medikamentell behandling, og dekningsgrad.

Informasjonen registreres ved hjelp av såkalte variabler, som beskriver tidligere sykdommer, årsak for behandling nå, eventuelle komplikasjoner og resultatet av behandlingen. Mer informasjon om variablene kommer i neste avsnitt. 

Måloppnåelsen for indikatorene som omhandler slag og dødelighet er basert på anbefalinger i de europeiske retningslinjene (ESVS; AAA og CAROTID guidelines).

Anbefalt medikamentell behandling betyr at pasienter med etablert sykdom i blodårene får medisiner som senker kolesterol, og i tillegg platehemmer som er en lett blodfortynnende medisin. Dette er anbefalt i nasjonale retningslinjer.

Pasientrapporterte data samles inn ved tre ulike måletidspunkt, før behandling og 30 dager samt 1 år etter behandling. Registerdata er koblet opp mot Folkeregisteret for å få dødsdato.

Data fra og med 2015 er tilgjengelig for utlevering.

Variabler

Du finner oversikt over variabler på nettsiden til Norsk karkirurgisk register, norkar.no og under menyvalget «Registerfaglig informasjon».

Tilgang til data fra NORKAR

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem.

Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden.

Statistikk og resultater

Registeret har laget en resultatside for utvalgte kvalitetsindikatorer og nøkkeltall. Resultatene er fritt tilgjengelige.

 

Kontakt Martin Altreuther, faglig leder 72828467