Norsk hjertestansregister

Registeret inneholder opplysninger om alle pasienter som rammes av uventet hjertestans i Norge, der hjerte- lungeredning (HLR) startes.

Pasienten registreres når noen har startet med brystkompresjoner og pasienten har sirkulasjon når akuttmedisinsk personell ankommer, selv om vedkommende ikke hadde tegn til sirkulasjon på et tidligere tidspunkt.

Lovhjemmel

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helsepersonelloven § 39 og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. FHI er databehandlingsansvarlig. Oslo universitetssykehus HF er databehandler. 

Formålet med Norsk hjertestansregister

Formålet med Hjerte- og karregisteret er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2 (lovdata.no). Det overordnede formålet til HKR er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

Formålet med Norsk hjertestansregister er å

 • monitorere kvalitet på helsehjelpen til personer som rammes av uventet hjertestans
 • utvikle, styre og planlegge helsetjenester til personer med hjertestans
 • overvåke nye tilfeller og forekomst i befolkningen
 • bidra til forebyggende arbeid og forskning på årsaker til hjertestans og resultat av helsehjelp som blir gitt hjertestanspasientene

Innhold i registeret

Opplysningene i registeret innebærer:

 • gjennomsnittsalder
 • kjønnsfordeling
 • antall pasienter som får tilbake hjerterytmen (ROSC)
 • antall pasienter som har egen hjerterytme når de ankommer sykehus
 • antall pasienter som er i live/døde 24 timer etter hjertestans
 • tidspunkt for utskrivelse fra sykehus
 • pasientens nevrologiske status ved utskrivelse

Variabler

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

Du kan lese mer om registeret og tilhørende variabler i registerprotokollen. 

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Valg av søknadskjema og krav til søknaden

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data på FHIs nettside.

Kontakt Ingvild Tjelmeland, leder