Om endringer i den sentrale helseforvaltningen: helsedata.no og Helsedataservice fungerer som normalt og du kan fortsette å bruke tjenestene våre. 

Norsk hjertestansregister

Registeret inneholder opplysninger om pasienter som rammes av uventet hjertestans i Norge.

Hjertestansregisteret ønsker å samle data fra alle landets AMK sentraler, ambulansetjenester og sykehus. Alle ambulansetjenester, de fleste AMK sentraler og sykehus leverer data til hjertestansregisteret.

Opplysninger i registeret

Hjertestans utenfor sykehus

Hjertestansregisteret inkluderer alle pasienter som ambulansen rykker ut til, og som har hjertestans bekreftet av ambulansen. Dette inkluderer også alle pasienter som ikke får hjerte-lungeredning og som vurderes som døde ved ambulansens ankomst. Fra 2021 skal også alle pasienter med hjertestans som er tilsett av ambulanse inkluderes i registeret, etter internasjonale anbefalinger. 

Hjertestans inne på sykehus

Person med uventet hjertestans inne på sykehus der behandling er startet av tilstedeværende eller helsepersonell skal inkluderes. Dette gjelder også pasienter som har egensirkulasjon når stansteam/helsepersonell ankommer, men som har fått brystkompresjoner i mer enn 30 sekunder og/eller elektrisk sjokk fra en hjertestarter. Pasienter der behandlingsforsøk er avbrutt etter vurdering av lege, skal inkluderes og årsaken til det avbrutte behandlingsforsøket skal registreres. 

Du finner flere detaljer om innholdet i registeret på kvalitetsregistre.no.

Variabler

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data på FHIs nettside.

Formålet med Norsk hjertestansregister

Formålet med Hjerte- og karregisteret er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2 (lovdata.no). Det overordnede formålet til HKR er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

Formålet med Norsk hjertestansregister er å

  • monitorere kvalitet på helsehjelpen til personer som rammes av uventet hjertestans
  • utvikle, styre og planlegge helsetjenester til personer med hjertestans
  • overvåke nye tilfeller og forekomst i befolkningen
  • bidra til forebyggende arbeid og forskning på årsaker til hjertestans og resultat av helsehjelp som blir gitt hjertestanspasientene

Lovhjemmel

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helsepersonelloven § 39 og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. FHI er databehandlingsansvarlig. Oslo universitetssykehus HF er databehandler. 

Søknad om tilgang til data

Når du søker om opplysninger fra denne datakilden, blir søknaden din behandlet av Helsedataservice. Selve opplysningene får du tilgjengeliggjort direkte fra registeret.

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Opprett søknad
Det er flere aktører involvert nå du skal få tilgjengeliggjort helseopplysninger, derfor vil du oppleve å få flere fakturaer.

Helsedataservice tar betalt for søknadshåndtering og saksbehandling av søknader sendt inn via helsedata.no, mens registerforvalterne tar betalt for datatilrettelegging og tilgjengeliggjøring av datamaterialet.

Se priser for saksbehandling hos Helsedataservice.

Kontakt

Ingvild Tjelmeland, leder

Lenker