Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Norsk hjertekirurgiregister

Registeret inneholder opplysninger om pasienter som enten er operert med åpne operasjoner eller ved lukkede kirurgiske inngrep på hjertet og de store hjertenære kar. 

Pasientene har vært behandlet med midlertidig mekanisk assistanse for hjerte og lungesvikt eller fått operert inn kunstige hjertepumper som sirkulasjonsassistanse.

Enkelte data går helt tilbake til 1995, og kan være blant annet alder, kjønn, pasientens risikoprofil som viser pasienttyngde og type inngrep.

Lovhjemmel

Hjertekirurgiregisteret er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i Helseregisterloven § 8 og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. 

FHI er databehandlingsansvarlig. Oslo universitetssykehus HF er databehandler.

Formålet med Norsk hjertekirurgiregister

Formålet med Hjerte- og karregisteret er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2 (lovdata.no). Det overordnede formålet til HKR er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

Formålet med Norsk Hjertekirurgiregister er å bidra til en nasjonal oversikt over behandlingstilbud og resultater for norske pasienter etter hjertekirurgiske inngrep.

Registerets langsiktige mål er

  • å overvåke status og utvikling i norsk hjertekirurgi, med fokus både på det nasjonale tilbudet og eventuelle regionale forskjeller i behandlingstilbud
  • presentere risikofaktorer og resultater, samt indikatorer for prosess og struktur i behandlingen.

Data innhentes hvert år fra hver enkelt hjertekirurgisk avdeling og samles i en nasjonal oversikt. Resultatene til relateres til tilsvarende rapporter fra skandinaviske og internasjonale fagregistre, som grunnlag for kvalitetsforbedring.

Statistikk

Du finner en del statistikk, resultater og hovedfunn på registerets nettside hos kvalitetsregistre.no.

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Valg av søknadskjema og krav til søknaden

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek, og kan lese om hvordan du får tilgang til data på FHIs nettside.

Kontakt

Arnt E. Fiane, fagrådsleder

Lenker