Om endringer i den sentrale helseforvaltningen: helsedata.no og Helsedataservice fungerer som normalt og du kan fortsette å bruke tjenestene våre. 

Norsk hjertekirurgiregister

Registeret inneholder opplysninger om pasienter som enten er operert med åpne operasjoner eller ved lukkede kirurgiske inngrep på hjertet og de store hjertenære kar. 

Pasientene har vært behandlet med midlertidig mekanisk assistanse for hjerte og lungesvikt eller fått operert inn kunstige hjertepumper som sirkulasjonsassistanse.

Enkelte data går helt tilbake til 1995, og kan være blant annet alder, kjønn, pasientens risikoprofil som viser pasienttyngde og type inngrep.

Variabler

Åpne data

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Formål

Formålet med Hjerte- og karregisteret er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2 (lovdata.no). Det overordnede formålet til HKR er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

Formålet med Norsk Hjertekirurgiregister er å bidra til en nasjonal oversikt over behandlingstilbud og resultater for norske pasienter etter hjertekirurgiske inngrep.

Registerets langsiktige mål er

  • å overvåke status og utvikling i norsk hjertekirurgi, med fokus både på det nasjonale tilbudet og eventuelle regionale forskjeller i behandlingstilbud
  • presentere risikofaktorer og resultater, samt indikatorer for prosess og struktur i behandlingen.

Data innhentes hvert år fra hver enkelt hjertekirurgisk avdeling og samles i en nasjonal oversikt. Resultatene relateres til tilsvarende rapporter fra skandinaviske og internasjonale fagregistre, som grunnlag for kvalitetsforbedring.

Lovhjemmel

Hjertekirurgiregisteret er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i Helseregisterloven § 8 og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. 

FHI er databehandlingsansvarlig. Oslo universitetssykehus HF er databehandler.

Søknad om tilgang til data

Når du søker om opplysninger fra denne datakilden, blir søknaden din behandlet av Helsedataservice. Selve opplysningene får du tilgjengeliggjort direkte fra registeret.

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Opprett søknad
Det er flere aktører involvert nå du skal få tilgjengeliggjort helseopplysninger, derfor vil du oppleve å få flere fakturaer.

Helsedataservice tar betalt for søknadshåndtering og saksbehandling av søknader sendt inn via helsedata.no, mens registerforvalterne tar betalt for datatilrettelegging og tilgjengeliggjøring av datamaterialet.

Se priser for saksbehandling hos Helsedataservice.

Kontakt

Arnt E. Fiane, fagrådsleder

Lenker