Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Norsk hjerteinfarktregister (NHIR)

Registeret inneholder opplysninger om behandling, komplikasjoner og resultater hos pasienter som legges inn på norske sykehus med diagnosen akutt hjerteinfarkt (Diagnosekode l21 og l22).

Det er kun pasienter med norsk fødselsnummer som inkluderes. Registeret er koblet til Folkeregisteret.

Innhold i registeret

For å måle kvaliteten på behandlingen av pasienter med hjerteinfarkt tar registeret utgangspunkt i kvalitetsmål knyttet til nasjonale retningslinjer for behandling av hjerteinfarkt.

Registeret inneholder informasjon om sykehistorie, status ved innleggelse, diagnostikk, behandling og komplikasjoner. Etter tre måneder samles det inn pasientrapporterte data.

Registeret har informasjon om dødsdato som hentes automatisk fra Folkeregisteret. Data fra og med 2013 er tilgjengelig for utlevering.

Variabler

Oversikt over variabler finnes på nettsiden til Norsk hjerteinfarktregister.

 

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Valg av søknadskjema og krav til søknaden

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra FHI.

Formål

Formålet med HKR er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2. Det overordnede formålet til HKR er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

Formålet med Norsk hjerteinfarktregister er å

  • måle kvaliteten og bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenestene til pasienter med hjerteinfark

  • bidra til at behandlingen er av lik og høy kvalitet ved alle sykehus

  • bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre forskning

 

Statistikk og resultater

Norsk hjerteinfarktregister publiserer resultater for kvalitetsindikatorer og nøkkeltall.

Resultatene finnes også på Norsk hjerteinfarktregister.

Lovhjemmel

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR), og er hjemlet i helseregisterloven § 11 h og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften.

Folkehelseinstituttet (FHI) er databehandlingsansvarlig. 

St. Olavs hospital HF er databehandler.

Kontakt