På grunn av ferieavvikling hos Helsedataservice og helseregisterne må man påregne noe lengre svartid fra uke 26 til og med uke 31. 

Norsk hjerteinfarktregister (NHIR)

Registeret inneholder opplysninger om behandling, komplikasjoner og resultater hos pasienter som legges inn på norske sykehus med diagnosen akutt hjerteinfarkt (Diagnosekode l21 og l22).

Innhold i registeret

For å måle kvaliteten på behandlingen av pasienter med hjerteinfarkt tar registeret utgangspunkt i kvalitetsmål knyttet til nasjonale retningslinjer for behandling av hjerteinfarkt.

Registeret inneholder informasjon om sykehistorie, status ved innleggelse, diagnostikk, behandling og komplikasjoner. Etter tre måneder samles det inn pasientrapporterte data.

Det er kun pasienter med norsk fødselsnummer som inkluderes. Registeret er koblet til Folkeregisteret.

Registeret har informasjon om dødsdato som hentes automatisk fra Folkeregisteret. Data fra og med 2013 er tilgjengelig for utlevering.

Variabler

Oversikt over variabler finnes på nettsiden til Norsk hjerteinfarktregister.

Gå til variabeloversikten for å lage variabellister og se detaljert informasjon om datakildens variabler.

Vis variabler fra datakilden

Åpne data

Norsk hjerteinfarktregister publiserer resultater for kvalitetsindikatorer og nøkkeltall.

Resultatene finnes også på Norsk hjerteinfarktregister.

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra FHI.

Formålet med Norsk hjerteinfarktregister

Formålet med HKR er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2. Det overordnede formålet til HKR er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

Formålet med Norsk hjerteinfarktregister er å

  • måle kvaliteten og bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenestene til pasienter med hjerteinfark
  • bidra til at behandlingen er av lik og høy kvalitet ved alle sykehus
  • bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre forskning

Lovhjemmel

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR), og er hjemlet i helseregisterloven § 11 h og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften.

Folkehelseinstituttet (FHI) er databehandlingsansvarlig. 

St. Olavs hospital HF er databehandler.

Søknad om tilgang til data

Når du søker om opplysninger fra denne datakilden, blir søknaden din behandlet av Helsedataservice. Selve opplysningene får du tilgjengeliggjort direkte fra registeret.

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Opprett søknad
Det er flere aktører involvert nå du skal få tilgjengeliggjort helseopplysninger, derfor vil du oppleve å få flere fakturaer.

Helsedataservice tar betalt for søknadshåndtering og saksbehandling av søknader sendt inn via helsedata.no, mens registerforvalterne tar betalt for datatilrettelegging og tilgjengeliggjøring av datamaterialet.

Se priser for saksbehandling hos Helsedataservice.

Kontakt