Norsk hjerneslagregister (NHR)

Norsk hjerneslagregister er et nasjonalt kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag, og er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR).

Registeret inneholder opplysninger om pasienter over 18 år som innlegges på norske sykehus med diagnose akutt hjerneslag. Hjerte- og karforskriften som trådte i kraft 1. januar 2012 gir registeret hjemmel til å samle inn opplysninger uten samtykke.

I61 – Hjerneblødning

I63 – Hjerneinfarkt

I64 – Hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt

Opplysninger innebærer hvilke risikofaktorer som foreligger, behandlinger som utføres og resultat som oppnås.

Lovhjemmel

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den innregistrerte. Det er hjemlet i Helseregisterloven § 11, og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften (lovdata.no).

FHI er databehandlingsansvarlig.

St. Olavs hospital HF er databehandler.

Formål

Registeret er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR). Formålet med Hjerte- og karregisteret er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2. Det overordnede formålet til HKR er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

 

Formålet med norsk hjerneslagregister er å

  • måle kvaliteten og bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenestene til pasienter med hjerneslag
  • bidra til at behandlingen er av lik og høy kvalitet ved alle sykehus
  • bidra til klinisk og epidemiologisk forskning

Innhold

Norsk hjerneslagregister gir informasjon om

  • hvem som får hjerneslag (alder, kjønn, risikofaktorer)
  • hvordan de som rammes av hjerneslag behandles (kvaliteten på behandlingen og om nasjonale retningslinjer følges)
  • hva som oppnås ved behandlingen (status 3 måneder etter hjerneslaget inkludert pasientopplevde vurderinger)

Variabler

Oversikt over variabler finnes på nettsiden til Norsk hjerneslagregister.

 

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Valg av søknadskjema og krav til søknaden

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra FHI.

Statistikk og resultat

Norsk hjerneslagregister publiserer resultater for utvalgte kvalitetsindikatorer og nøkkeltall. Resultatene er også fritt tilgjengelige på Norsk hjerneslagregister.

Kontakt Hild Fjærtoft, daglig leder 95095792