Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

Registeret inneholder opplysninger fra 1977 til i dag om smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge.

Informasjon om covid-19

Informasjon om covid-19 tilfeller i MSIS oppdateres fortløpende. Opplysningene brukes i den løpende overvåkingen av den epidemiologiske situasjonen i Norge. Det er et stort behov for økt kunnskap om covid-19 nasjonalt og internasjonalt, og det er derfor åpnet for å søke om data fra MSIS underveis i året. Opplysningene er da ikke ferdig kvalitetssikret, og det vil ikke kunne tilgjengeliggjøres like detaljerte data med like mange variabler fra MSIS som etter en ferdig kvalitetssikret årgang. Dette avgjøres i dialog med MSIS ved søknad.

MSIS Statistikk

msis.no finner du statistikk for smittsomme sykdommer for perioden fra 1977 til i dag. Her kan du også lage dine egne tabeller. Leter du etter tall om covid-19 velger du sykdomskategorien "Koronavirus med utbruddspotensial".

Har du behov for ytterligere enkle statistikkoversikter kan du ta kontakt med Avdeling for smittevernregistre hos Folkehelseinstituttet eller sende en e-post til msis.data@fhi.no.

Innhold i MSIS

71 ulike sykdommer og tilstander meldes til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Her finner du en oversikt over hvilke sykdommer som er meldingspliktige i MSIS: Meldingspliktige sykdommer i MSIS (fhi.no).

Hva slags opplysninger som lagres i MSIS-databasen avhenger av hvilken gruppe sykdommen tilhører. Sykdommene er delt inn i to grupper, gruppe A og gruppe C. Gruppe A-sykdommer registreres med direkte personidentifiserbar informasjon. Gruppe C-sykdommer registreres anonymt.

I 2014 ble det sentrale tuberkuloseregisteret en del av registeret. Fra mars 2019 ble sykdommer i gruppe B omgjort til gruppe A og gruppe B sluttet å eksistere.

Registeret er direkte personidentifiserbart for gruppe A-sykdommer, hjemlet i helseregisterloven § 11 d og regulert av MSIS-registerforskriften (lovdata.no). FHI er datasansvarlig og databehandler. FHI sine oppgaver innen overvåking av nasjonal og internasjonal epidemiologisk situasjon er hjemlet i smittevernloven § 7–9 (lovdata.no).

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Formålet med MSIS

Formålet til registeret er nedfelt i MSIS-forskriften § 1-3 (lovdata.no). Den sier at MSIS skal bidra til overvåkingen av smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge gjennom fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av opplysninger om forekomst av smittsomme sykdommer. Dette skal legge grunnlaget for å:

  1. beskrive forekomsten av smittsomme sykdommer over tid og etter geografiske og demografiske forhold
  2. oppdage og bidra til oppklaring av utbrudd av smittsomme sykdommer
  3. gi råd til publikum, helsepersonell og forvaltning om smitteverntiltak
  4. evaluere virkninger av smitteverntiltak
  5. drive, fremme og gi grunnlag for forskning om smittsomme sykdommers utbredelse og årsaker

MSIS skal i tillegg legge grunnlaget for å evaluere virkninger av behandlingstiltak og sikre kvaliteten av disse. Opplysninger i registeret kan også behandles til styring, planlegging og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenesten og -forvaltningen, samt til utarbeidelse av statistikk og til forskning.

Når du søker om opplysninger fra denne datakilden, blir søknaden din behandlet av Helsedataservice. Selve opplysningene får du tilgjengeliggjort direkte fra Folkehelseinstituttet.

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Opprett søknad

 

Det er flere aktører involvert nå du skal få tilgjengeliggjort helseopplysninger, derfor vil du oppleve å få flere fakturaer.

Helsedataservice tar betalt for søknadshåndtering og saksbehandling av søknader sendt inn via helsedata.no, mens registerforvalterne tar betalt for datatilrettelegging og tilgjengeliggjøring av datamaterialet.

Se priser for saksbehandling hos Helsedataservice.

Priser hos FHI 

FHI kan bestemme at søkeren helt eller delvis skal betale faktiske kostnader i forbindelse med uttrekk, sammenstilling og tilrettelegging av helseopplysninger som gjøres tilgjengelig.

Se mer informasjon om priser for tilgang til data og biologisk material som forvaltes av Folkehelseinstituttet (fhi.no)

Kontakt