Om endringer i den sentrale helseforvaltningen: helsedata.no og Helsedataservice fungerer som normalt og du kan fortsette å bruke tjenestene våre. 

Medisinsk fødselsregister (MFR)

Registeret inneholder opplysninger fra 1967 til i dag om medisinske forhold ved svangerskap, fødsler og nyfødte i Norge.

Opplysninger i registeret

Opplysningene i registeret gir kunnskap om kvinners helse og dødelighet under svangerskap, fødsel og barselperioden. I tillegg registreres barns helse og dødelighet i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Registeret er direkte personidentifiserbart, hjemlet i helseregisterloven § 11 c og regulert av Medisinsk fødselsregisterforskriften. FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler. Oslo universitetssykehus HF er databehandler for det tilknyttede Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister.

Du kan lese mer om MFR og hva registeret inneholder på FHIs nettside.

Variabler

Gå til variabeloversikten for å lage variabellister og se detaljert informasjon om datakildens variabler.

Vis variabler fra datakilden

Videre variabeldokumentasjon for Medisinsk fødselsregister finner du på fhi.no.

Åpne data

 

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra MFR på FHIs nettside.

Formålet med MFR

Formålet med Medisinsk fødselsregister er nedfelt i Medisinsk fødselsregisterforskriften § 1-3, som sier at registeret skal:

 1. samle inn og innenfor forskriftens rammer behandle data om fødsler og avsluttede svangerskap i Norge for å overvåke hyppighet av og studere årsaksforhold ved
  • sykdom og dødsfall blant kvinner under svangerskap, fødsel og i barselperioden
  • svangerskap og fødsel som kan tenkes å gi barn økt risiko for å utvikle fysiske eller psykiske defekter eller funksjonshemninger
  • avvikende fødselsvekt, lidelser, misdannelser og skader blant fødte og barn under ett år
  • fosterdød og dødsfall blant barn under ett år
 2. drive, fremme og gi grunnlag for forskning med sikte på å bedre kvaliteten innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og nyfødtomsorg
 3. gi faglig grunnlag for råd om helsehjelp mot fosterdød og dødsfall blant barn under ett år og andre forhold som nevnt under punkt 1
 4. gi faglig grunnlag for råd og informasjon til øvrig forvaltning og befolkningen om tiltak som kan forebygge forhold som nevnt i punkt 1

Medisinsk fødselsregister skal også bidra til kunnskap om årsaker til svangerskapsavbrudd etter 12 fullgåtte svangerskapsuker ved utviklingsavvik hos fosteret.

Opplysninger i Medisinsk fødselsregister kan i tillegg til formålene over behandles til

 • styring, planlegging og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen
 • utarbeidelse av statistikk
 • forskning

Søknad om tilgang til data

Når du søker om opplysninger fra denne datakilden, blir søknaden din behandlet av Helsedataservice. Selve opplysningene får du tilgjengeliggjort direkte fra Folkehelseinstituttet.

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Opprett søknad
Det er flere aktører involvert nå du skal få tilgjengeliggjort helseopplysninger, derfor vil du oppleve å få flere fakturaer.

Helsedataservice tar betalt for søknadshåndtering og saksbehandling av søknader sendt inn via helsedata.no, mens registerforvalterne tar betalt for datatilrettelegging og tilgjengeliggjøring av datamaterialet.

Se priser for saksbehandling hos Helsedataservice.

Priser hos FHI 

FHI kan bestemme at søkeren helt eller delvis skal betale faktiske kostnader i forbindelse med uttrekk, sammenstilling og tilrettelegging av helseopplysninger som gjøres tilgjengelig.

Se mer informasjon om priser for tilgang til data og biologisk material som forvaltes av Folkehelseinstituttet (fhi.no)

Kontakt