Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.

Innhold i Kommunehelsa statistikkbank

I tillegg til statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner, finnes det finnes også statistikk for bydeler i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Kommunehelsa statistikkbank er kategorisert i følgende kategorier: befolkning, oppvelst og levekår, miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand.

Gå til Kommunehelsa statistikkbank (khs.fhi.no).

Befolkning

 • Befolkningssammensetning
 • Befolkningsendring

Oppvekst og levekår

 • Høyeste fullførte utdanningsnivå (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Medianinntekt (husholdninger)(B, inndeling per 1.1.2020)
 • Lavinntekt (husholdninger ekskl. brutto finanskapital over 1G) (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Personer som bor i husholdninger med lavinntekt etter kommunale grenser for lavinntekt (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Inntektsulikhet (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Eneforsørgere (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Barn av eneforsørgere (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Arbeidsledighet (B)
 • Mottakere av stønad til livsopphold (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Bruk av gradert sykemelding
 • Mottakere av uføreytelser (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Bor trangt (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Eierstatus bolig (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Trivsel på skolen (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Trivsel på skolen, årlige tall for store kommuner (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Blir mobbet (Ungdata) (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Mobbing, 10. klasse (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Mobbing, 10. klasse, årlige tall for store kommuner (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Leseferdighet (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Regneferdighet (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Frafall i videregående skole (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Troen på et lykkelig liv (B, inndeling per 1.1.2020)

Miljø

 • Fornøyd med lokalmiljøet (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Med i fritidsorganisasjon (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Treffsteder for unge, opplever at tilbudet er bra (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Fortrolig venn (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Plaget av ensomhet (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Valgdeltakelse (Inndeling per 1.1.2020)
 • Antall skjenkesteder (K)
 • Skjenketidsslutt (K)
 • Trygghet i nærmiljøet (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Vold og mishandling, anmeldte tilfeller (Inndeling per 1.1.2020)
 • Luftkvalitet, fint svevestøv (Inndeling per 1.1.2020)
 • Fornøyd med kollektivtilbudet (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Drikkevannsforsyning

Skader og ulykker

 • Spesialisthelsetjenesten, somatikk (Inndeling per 1.1.2020)

Helserelatert atferd

 • Lite fysisk aktive (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Skjermtid, mer enn fire timer daglig (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Alkohol, har vært beruset (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Alkohol omsatt i dagligvarebutikker og Vinmonopol (B)
 • Røyking, kvinner (B, inndeling per 1.1.2020)
 • Cannabisbruk (B, inndeling per 1.1.2020)

Helsetilstand

 • Forventet levealder
 • Egenvurdert helse
 • Overvekt og fedme
 • Sykdomsgrupper
 • Legemidler og helsetjenester
 • Dødsårsaker
 • Fødselsvekt
 • Vaksinasjon
 • Antibiotikabruk

Kontakt

Lenker