Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

Registeret inneholder opplysninger om svangerskapsavbrudd i Norge fra 1979 til i dag.

Opplysninger i registeret

Alle svangerskapsavbrudd er meldepliktige til Abortregisteret. Helsepersonell som er tilknyttet virksomhet hvor svangerskapsavbrudd foretas, skal melde opplysningene.

Opplysningene i meldeskjemaet gir kunnskap og informasjon om selvbestemte og nemndbehandlede svangerskapsavbrudd. Følgende opplysninger registreres:

  • Avidentifiserte personopplysninger om kvinnen, det vil si ingen direkte identifiserende opplysninger som navn eller fødselsnummer.
  • Opplysninger om kvinnens sosiale forhold og helseforhold, om begjæringen om avbrudd, om eventuell nemdbehandling av begjæringen, og om medisinske opplysninger om avbruddet.

Variabler

Gå til variabeloversikten for å lage variabellister og se detaljert informasjon om datakildens variabler.

Vis variabler fra datakilden

 

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Formålet med Abortregisteret

Formålet med Abortregisteret er nedfelt i abortregisterforskriften § 1-3, som sier at:

Formålet med Abortregisteret er å samle inn og behandle opplysninger tilknyttet begjæringer om svangerskapsavbrudd for å

  1. gi grunnlag for utarbeidelse av statistikk om praktisering av lov om svangerskapsavbrudd
  2. bidra til å evaluere tiltak mot uønskede svangerskap og svangerskapsavbrudd
  3. bidra til god ressursutnyttelse og kvalitet i behandlingen av kvinners reproduktive helse

Opplysninger i Abortregisteret i tillegg behandles og brukes til

  • styring, planlegging og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenesten og helseforvaltning
  • utarbeiding av statistikk
  • forskning

Lovhjemmel

Registeret er avidentifisert, hjemlet i helseregisterloven § 9 b og regulert av Abortregisterforskriften. At registeret er avidentifisert, betyr at opplysningene ikke kan knyttes til en enkeltperson, og at du ikke kan sammenstille opplysninger om enkeltpersoner over tid eller opp mot andre datakilder. 

Søknad om tilgang til data

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Opprett søknad

Databehandler og databehandlingsansvarlig

FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler.

Det er flere aktører involvert nå du skal få tilgjengeliggjort helseopplysninger, derfor vil du oppleve å få flere fakturaer.

Helsedataservice tar betalt for søknadshåndtering og saksbehandling av søknader sendt inn via helsedata.no, mens registerforvalterne tar betalt for datatilrettelegging og tilgjengeliggjøring av datamaterialet.

Se priser for saksbehandling hos Helsedataservice.

Priser hos FHI 

FHI kan bestemme at søkeren helt eller delvis skal betale faktiske kostnader i forbindelse med uttrekk, sammenstilling og tilrettelegging av helseopplysninger som gjøres tilgjengelig.

Se mer informasjon om priser for tilgang til data og biologisk material som forvaltes av Folkehelseinstituttet (fhi.no)

Kontakt