Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet er dataansvarlig for 10 nasjonale helseregistre og databehandler for 9 av dem. I tillegg er FHI dataansvarlig for en rekke befolkningsbaserte helseundersøkelser og 9 nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Helseregistrene ved Folkehelseinstituttet reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon og nyttige lenker for hver enkelt datakilde i beskrivelsene av datakildene under.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på e-post datatilgang@fhi.no.

36 datakilder
 • 40-åringsundersøkelsene

  Folkehelseinstituttet (FHI) | Gjennomført 1985-1999

  40-åringsundersøkelsene foregikk over hele landet og hadde i hovedsak fokus på hjerte- og karsykdommer og risikofaktorer for disse. Undersøkelsene ble gjennomført i perioden 1985-1999.

 • Dødsårsaksregisteret (DÅR)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Dødsårsaksregisteret inneholder opplysninger om dødsfall og dødsårsaker i Norge fra 1951 og frem til i dag. Dødsårsaksregisteret er en viktig kilde til informasjon om helsetilstanden og dødeligheten i befolkningen, og endringer i dødsårsaker over tid. 

 • Fylkeshelseundersøkelsene oppfølgingsundersøkelse 2006-2008

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Oppfølgingsundersøkelsene samlet inn ny informasjon fra tidligere deltakere i hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland. Oppfølgingsundersøkelsene ble gjennomført fra 2006-2008.

 • Fylkesundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland 1974-1988

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  De første hjerte- og karundersøkelsene ble gjennomført i fylkene Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland fra 1974-1988. Undersøkelsene hadde hovedvekt på hjerte- og karsykdommer, og i begynnelsen var dette kombinert med skjermbildefotografering

 • Helseundersøkelsen i Oppland og Hedmark (OPPHED)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Opplysningene fra helseundersøkelsen er brukt til å lage en oversikt over hedmarkingene og opplendingenes helse. Undersøkelsen ble gjennomført i 2000 og 2001.

 • Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Undersøkelsen ble gjennomført i 2000-2001. HUBRO inneholder opplysninger om deltakernes helsetilstand basert på spørreskjemaer og resultater av en helseundersøkelse som inkluderte mål av høyde, vekt og livvidde, puls og blodtrykk samt blodprøve.

 • Helseundersøkelsen i Troms og Finnmark (TROFINN)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Helseundersøkelser ble gjennomført i utvalgte kommuner i Troms og Finnmark (TROFINN) i 2001-2003. De inviterte var aldersgruppene 30, 40-45, 60 og 75 år.

 • Innvandrerundersøkelsen i Oslo (Innvandrer-HUBRO)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Over 3 700 personer fra fem ulike innvandrergrupper deltok i helseunderundersøkelsen, gjennomført i Oslo 2002. Det ble samlet inn opplysninger og biomateriale. Hovedfokus var på diabetes og hjerte- og karsykdommer. 

 • Kommunehelsa statistikkbank

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.

 • Medisinsk fødselsregister (MFR)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger fra 1967 til i dag om medisinske forhold ved svangerskap, fødsler og nyfødte i Norge.

 • Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger fra 1977 til i dag om smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge.

 • MoBa - Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Den norske mor, far og barn- undersøkelsen (MoBa) er en prospektiv befolkningsbasert fødselskohort utført av Folkehelseinstituttet. Deltakere ble rekruttert fra hele Norge i perioden 1999-2008.

 • MoRo I og II - Helseundersøkelsen på Romsås/Furuset

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Helseundersøkelsen i bydelene Romsås og Furuset pågikk fra mars til mai 2003. Den er en del av MoRo-prosjektet (Mosjon på Romsås). 

 • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisteret, HKR)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger fra 2012 til i dag om personer med sykdommer i hjertet og blodårene, og om behandlingen av disse sykdommene.

 • Nasjonalt tvillingregister

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Nasjonalt tvillingregister inneholder opplysninger om rundt 32 000 tvillinger, hovedsakelig fra fødselskull 1915-1991.

 • Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om vaksinasjoner gitt til enkeltindivider.

 • Norgeshelsa statistikkbank

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Norgeshelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske fylker. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.

 • Norsk hjerneslagregister

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter ≥ 18 år innlagt i norske sykehus med diagnosekode akutt hjerneslag:

 • Norsk hjerteinfarktregister (NHIR)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om behandling, komplikasjoner og resultater hos pasienter som legges inn på norske sykehus med diagnosen akutt hjerteinfarkt (Diagnosekode l21 og l22).

 • Norsk hjertekirurgiregister

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som enten er operert med åpne operasjoner eller ved lukkede kirurgiske inngrep på hjertet og de store hjertenære kar. 

 • Norsk hjertestansregister

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om alle pasienter som rammes av uventet hjertestans i Norge, der hjerte- lungeredning (HLR) startes.

 • Norsk hjertesviktregister (NHSR)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter ≥18 år som er henvist til en hjertesviktpoliklinikk på et sykehus i Norge. 

 • Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om behandlingen, komplikasjoner og resultater hos pasienter som opereres for sykdommer i blodårene, utenom hjertet og hodet.

 • Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om alle pasienter som innlegges i landets nyfødtavdelinger, både syke barn født etter fullgått svangerskap og barn som er født for tidlig.

 • Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger fra 2005 til i dag om antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus, dagkirurgiske klinikker og sykehjem i Norge.

 • Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens mot mikrober (NORM)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om personer som har avgitt prøve med bestemte bakterie- og sopparter, og opplysninger om mikroorganismene og deres resistens mot antibiotika og antimykotika.

 • Norsk Pacemaker og ICD-register

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som får implantert, justert, kontrollert, re-operert eller fjernet en pacemaker, hjertestarter (ICD) eller ledning til slike ved sykehus i Norge.

 • Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) registrerer opplysninger om pasienter som får utført undersøkelse og behandling av hjertesykdommer ved hjelp av tynne plastrør som føres inn til hjertet via blodårer på arm eller i lyske.

 • Oslo I - Osloundersøkelsen

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Oslo I kartla risikofaktorer for hjerte-karsykdommer. Nærmere 18 000 menn, bosatt i Oslo og Akershus deltok i undersøkelsen som ble gjennomført i 1972-73.

 • Oslo II - Osloundersøkelsen II

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Oslo II er andre runde av Oslo-undersøkelsen og ble gjennomført i 2000. Dette var en oppfølgingsundersøkelse av menn som tidligere hadde deltatt i Oslo-undersøkelsen 1972/73. Det er mulig å søke om tilgang til opplysninger og biomateriale.

 • Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om svangerskapsavbrudd i Norge fra 1979 til i dag.

 • Reseptregisteret

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Reseptregisteret inneholder opplysninger om alle legemidler som er utlevert etter resept på apotek fra og med 2004.

 • Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  RAVN inneholder avidentifiserte helseopplysninger om personer som har avgitt prøve med bestemte virus, samt opplysninger om disse virusene og om deres resistens mot antiviralia.

 • Skjermbildeundersøkelsene

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  I 1943 ble Statens skjermbildefotografering opprettet for at tuberkulosekontrollen skulle nå ut til alle. Det er mulig å søke om data fra de landsomfattende skjermbildeundersøkelsene fra perioden 1943 - 1999.

 • Ungdomsundersøkelsene

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Ungdomsundersøkelser ble gjennomført i seks fylker 2000-2004. I tillegg gjennomførte fylkene Østfold og Hedmark ungdomsundersøkelser i henholdsvis 2008 og 2009. 

 • Vekstkohorten

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse som består av data om høyde og vekt fra barn på 8 og 13 år. Livvidde ble også målt på de fleste 8-åringene.