Kreftregisteret

  Registeret inneholder opplysninger fra 1953 til i dag om alle tilfeller av kreftdiagnoser.

  Opplysningene baseres på data fra Insidensregisteret, og er knyttet til sykdomsinformasjon omkring diagnosetidspunktet. Dette utgjør kjernen i Kreftregisterets datamateriale.

  Registeret er hjemlet i helseregisterloven § 11, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du kan lese mer om Kreftregisteret kjernevariabler  og hvordan du søker om datatilgang på registerets nettsted.

  Forvalter Kreftregisteret