Medisinsk fødselsregister (MFR)

    Registeret inneholder opplysninger fra 1967 til i dag om medisinske forhold ved svangerskap, fødsler og nyfødte i Norge.

    Opplysningene i registeret gir kunnskap om kvinners helse og dødelighet under svangerskap, fødsel og barselperioden. I tillegg registreres barns helse og dødelighet i forbindelse med svangerskap og fødsel.

    Registeret er direkte personidentifiserbart, hjemlet i helseregisterloven § 11 c og regulert av Medisinsk fødselsregisterforskriften. FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler. Oslo universitetssykehus HF er databehandler for det tilknyttede Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister.

    Datatilgang

    Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema for tilgang til data. Løsningen krever innlogging. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra MFR på FHIs nettside.