Status fra arbeidet med Universitets/høgskole (UH)- og gjenbrukssporet

I juni 2022 fikk Direktoratet for e-helse føringer om å prioritere videre arbeid for å realisere målbildet ved bruk av eksisterende analysetjenester og distribuerte data som alternativ til felles dataplattform.

Bakgrunnen er det foreløpige utredningsarbeidet, som viser at gjenbruk av eksisterende løsninger gir størst potensial for realisering av gevinster på kort sikt.

Parallelt med dette oppdraget, fortsetter arbeidet med videreutvikling av tjenester hos Helsedataservice.

Herunder videreutvikling av helsedata.no.

Et økosystem med eksisterende byggeklosser

Leveransene frem til nå har vært basert på anbefaling om gjenbruk av eksisterende analyserom i universitets- og høyskolesektor og helsesektoren.

Bruk av disse løsningene ses i sammenheng med overføring av vedtaksmyndighet til Helsedataservice og vurderes som en mulighet for å raskt komme i gang med å effektivisere prosessen fra søknad til utlevering.

Utover gjenbruk av eksisterende analyserom i UH-sektoren, ønsker prosjektet å utrede muligheter for microdata og andre potensielle løsninger, og se hvordan disse gradvis kan knyttes sammen som byggeklosser i et helhetlig økosystem for å gi størst mulig gevinst.