På grunn av ferieavvikling hos Helsedataservice og helseregisterne må man påregne noe lengre svartid fra uke 26 til og med uke 31. 

Restansesituasjonen i de sentrale helseregistrene

Det er for tiden lang saksbehandlingstid for utlevering av helsedata hos de fleste registre, men det jobbes med å få ned denne.

Pandemisituasjonen og arbeid med og forsinkelser i leveranser fra Helsedataprogrammet, har ført til lang behandlingstid ved flere registre. Saksbehandlingstid for søknader om personidentifiserbare data fra Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), er nå på ca. 9 måneder. 

Det samme gjelder flere av registrene hos Folkehelseinstituttet (FHI).

- FHI har rekruttert flere medarbeidere, og vil ha på plass et forsterket mannskap i løpet av våren. Målet er å få ned restansene raskest mulig, men nye medarbeidere skal læres opp, så dette vil nok fortsatt ta noe tid. Vi vil komme med oppdatert informasjon i løpet av mai, sier Fagdirektør Ingvild Eide Graff.

Fra Helsedirektoratet (Hdir) meldes det at forskningsmiljøenes etterspørsel etter helseopplysninger fra deres registre har økt med nærmere 50 % på de to siste årene, og at det ble gjort 204 utleveringer til forskningsprosjekter i 2021. For å kunne håndtere et slikt volum, også knyttet til at oppgavene likevel ikke overføres til Helsedataservice som først planlagt, har Helsedirektoratet besluttet å ansette seks medarbeidere for arbeidet med utlevering av data til forskningsmiljøene. Ansettelsesprosessene har kommet langt, og tilbud til nye medarbeidere vil bli gitt innen utgangen av mars.

Parallelt med dette er det igangsatt et arbeid med å gi ansatte i Helsedataservice opplæring slik at de kan bidra med å ta ned restansene hos FHI. Og i tillegg jobber registerforvalterne og Helsedataservice sammen om prosessuelle forbedringer for å få ned behandlingstiden og restansekøen.

Kreftregisteret har for tiden også forsinkelser i saksbehandlingen av søknader om utlevering av data. 

Her kan du lese mer om forsinket saksbehandlingstid hos henholdsvis Kreftregisteret, FHI og Hdir. 

Hva kan du gjøre for å bidra til rask og effektiv saksbehandling av din søknad om personidentifiserbare data?

For at saksbehandlingstiden skal gå raskest mulig, bør du sørge for at søknaden du sender inn, er riktig og komplett. Før du begynner på en søknad er det derfor lurt å finne frem prosjektprotokoll, alle søknader til Regional etisk komité (REK), alle vedtak fra REK, prosjektets personvernkonsekvensvurdering, eventuelt personvernombudets uttalelse om prosjektet, samt andre relevante dokumenter.

Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i og dokumentere at alle vilkår for tilgjengeliggjøring i lovene og forskriftene som regulerer de enkelte datakildene er oppfylt, og at søknaden din inneholder alle relevante vedlegg. Det er en forutsetning for at søknaden vil bli behandlet.

Dette finner du mer informasjon om dette her.

Ta gjerne også kontakt med Helsedataservice hvis du trenger råd og veiledning.