Innføring av brukerbetaling fra 01.01.23

Siden etableringen av Helsedataservice (HDS), har tjenestene de leverer vært kostnadsfrie for brukerne av helsedata.

Men nå er det gitt føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet på at det skal innføres brukerbetaling.

Helsedataservice (HDS) skal være førstelinjetjeneste og en nasjonal tilgangsforvalter for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata til sekundærformål.

Formålet er enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata.

Fra og med 01.01.2023 innføres det brukerbetaling for HDS sine tjenester relatert til søknadsmottaket og saksbehandling av søknad for alle kunder (se unntak under «prismodell»).

HDS har forvaltet søknadsmottaket med tilhørende tjenester kostnadsfritt i 2022.

Innkommende søknader fra og med innføringsdatoen vil bli omfattet. Datatilrettelegging vil fortsatt foregå hos registrene.

HDS har spisskompetanse på bredden av registre og bruk av fellesløsningen, mens de enkelte registrene har spisskompetansen på sitt register.

Prisen for saksbehandling har vært håndtert og fakturert av registerforvalteren selv, som en del av deres totale arbeid med søknaden. For registre som HDS har overtatt vedtaksmyndighet for, vil denne delen av saksbehandlingen håndteres og faktureres av HDS.

I dag er HDS sine oppgaver å:

  • Drifte og forvalte et felles nasjonalt søknadsmottak med veiledningstjenester
  • Forenkle søknadsprosessen gjennom helsedata.no med felles søknadsskjema og variabelutforsker
  • Forvalte felles saksbehandlingsløsning
  • Saksbehandle for å fatte vedtak, og dispensasjon for taushetsplikt, for registre som HDS har overtatt vedtaksmyndighet for

Prismodell

Tjeneste

Arbeidsoppgaver

Prismodell

Pris NOK eks. MVA

Søknadsmottak (fra 1/1-23)

Drift av mottaksløsninger for søknader inkl. yte grunnleggende veiledning

Grunnpris

Søknad om én datakilde: 1.500, -

Søknad om flere datakilder: 3.000, -

Saksbehandling (fra 15/3-23)

Juridisk saksbehandling inkludert dispensasjon for taushetsplikt

Timepris

1.155, - per påbegynt time

Prismodellen er kun gjeldende for HDS sine tjenester, og er ekskludert eventuelle kostnader knyttet til datatilrettelegging fra registrene eller bruk av analyserom fra en leverandør.

Kunder vil motta egen faktura fra HDS, når HDS sin behandling er utført.

Det vil imidlertid bli gjort en vurdering av mulighet for å samordne fakturaen for søknad på helsedata fra HDS og registrene, slik at brukerne i størst mulig grad vil få mest mulig samlet faktura fra HDS.
Frem til dette eventuelt kommer på plass, vil praksis være som tidligere, der hver virksomhet fakturerer for deres arbeid med søknaden.

Det vil som tidligere faktureres fra registerforvalterne for jobben med datatilrettelegging/datautlevering.

Unntak fra HDS sin prismodell, og dermed kostnadsfritt*

  • Studenter opp til masternivå, som søker om aggregerte anonyme data til studentoppgave. Forutsetning at dette merkes tydelig i søknaden
  • Søknader om oppdatering på data etter opprinnelig vedtak
  • Saksbehandling av klage på vedtak

*Egne prismodeller kan gjelde fra registrene.

*Antall dager til forfall på fakturaer er 30 dager, og spørsmål til faktura eller sak kan henvendes til service@helsedata.no