Om kort tid vil ledermøtet i Direktoratet for e-helse ta stilling til og beslutte at Helsedataservice (HDS) skal overta vedtaksmyndighet for en rekke sentrale helseregistre fra og med 15. mars 2023.

Dette får noen midlertidige konsekvenser for søknadsmottaket. 

Les mer her

16.12.22

Nå har piloten på felles saksbehandlingsløsning, Pega, vært aktiv i fem uker, og de foreløpige erfaringene peker i riktig retning.

Vi har tatt imot over 50 søknader, og har ikke avdekket alvorlige feil så langt.

Les mer på e-helse.no

18.12.22

Siden etableringen av Helsedataservice (HDS), har tjenestene de leverer vært kostnadsfrie for brukerne av helsedata.

Men nå er det gitt politiske føringer på at det skal innføres brukerbetaling.

Les mer

I juni 2022 fikk Direktoratet for e-helse føringer om å prioritere videre arbeid for å realisere målbildet ved bruk av eksisterende analysetjenester og distribuerte data som alternativ til felles dataplattform.

Les mer her

Forskrift for overtakelse av vedtaksmyndighet er ventet på høring høsten 2022.

Forutsatt at forskriften blir vedtatt, skal den legge til rette for at Helsedataservice (HDS) kan ta over vedtaksmyndighet for aktuelle sentrale helseregistre i 2023.

Høsten 2022 vil derfor preges av arbeidet med å bringe Helsedataservice i posisjon til å overta denne vedtaksmyndigheten.

Les mer her

European Health Data Space del 2 (EHDS2) vil foregå i perioden 2022-2024

Prosjektet er en praktisk test gjennom ulike bruksmønstre (use cases) for å kartlegge, avdekke og om mulig komme over ulike hindre for tilgang til helsedata for sekundærbruk i EU.

Les mer her

02.06.22

Det meldes om høy aktivitet fra søknadsmottaket hos Helsedataservice.

Ved søknadsmottaket hos Helsedataservice er det fire medarbeidere som jobber med innkomne søknader, i tett samarbeid med de sentrale registerforvalterne.

Les mer her

02.06.22

Helsedataservice (HDS) er nå godt etablert på Tynset og i Trondheim. Denne etableringen er et viktig steg i å realisere målbildet for helsedatasatsingen, og er en leveranse som det skal utvikles og bygges videre på. De ansatte i Helsedataservice har ulik fagbakgrunn og kommer fra ulike sektorer.

Et viktig arbeid fremover er å bygge kompetanse i staben hos Helsedataservice.

Les mer her