I juni 2022 fikk Direktoratet for e-helse føringer om å prioritere videre arbeid for å realisere målbildet ved bruk av eksisterende analysetjenester og distribuerte data som alternativ til felles dataplattform.

Les mer her

Forskrift for overtakelse av vedtaksmyndighet er ventet på høring høsten 2022.

Forutsatt at forskriften blir vedtatt, skal den legge til rette for at Helsedataservice (HDS) kan ta over vedtaksmyndighet for aktuelle sentrale helseregistre i 2023.

Høsten 2022 vil derfor preges av arbeidet med å bringe Helsedataservice i posisjon til å overta denne vedtaksmyndigheten.

Les mer her

Over 1100 sikkerhetsinteresserte deltakere satte sitt preg på Lillehammer i tre augustdager for å prate, lære og ha det gøy.

Årets Sikkerhetsfestival ble en stor suksess og Direktoratet for e-helse, ved avd. helsedata, bidro både med foredragsholdere og i arrangementsledelsen.

Les mer her

European Health Data Space del 2 (EHDS2) vil foregå i perioden 2022-2024

Prosjektet er en praktisk test gjennom ulike bruksmønstre (use cases) for å kartlegge, avdekke og om mulig komme over ulike hindre for tilgang til helsedata for sekundærbruk i EU.

Les mer her

02.06.22

Gjennom bred involvering har helse- og omsorgssektoren utarbeidet en ny nasjonal e-helsestrategi som gjelder fra 2023 og peker frem mot 2030. Strategiens prioriterte mål skal bidra til en bærekraftig og innovativ helse- og omsorgssektor med god kvalitet og sammenheng i tjenestene.

Helsedata er ett av fem sentrale satsingsområder i strategien.

Les mer her på ehelse no

02.06.22

Tirsdag 24. mai arrangerte EHIN Helsedatadagen for første gang i Norge.

Les mer her

02.06.22

Inger Lise Neeraas er fagansvarlig jurist i Avdeling helsedata i Direktoratet for e-helse, og under årets Sikkerhetsfestival holder hun foredrag om Skyløsning og Helseanalyseplattformen.

Les mer her

02.06.22

Det meldes om høy aktivitet fra søknadsmottaket hos Helsedataservice.

Ved søknadsmottaket hos Helsedataservice er det fire medarbeidere som jobber med innkomne søknader, i tett samarbeid med de sentrale registerforvalterne.

Les mer her

02.06.22

Helsedataservice (HDS) er nå godt etablert på Tynset og i Trondheim. Denne etableringen er et viktig steg i å realisere målbildet for helsedatasatsingen, og er en leveranse som det skal utvikles og bygges videre på. De ansatte i Helsedataservice har ulik fagbakgrunn og kommer fra ulike sektorer.

Et viktig arbeid fremover er å bygge kompetanse i staben hos Helsedataservice.

Les mer her