16.10.2023 

European Health Data Space del 2 (EHDS2) vil foregå i perioden 2022-2024. Prosjektet er en praktisk test gjennom ulike bruksmønstre (use cases) for å kartlegge, avdekke og om mulig komme over ulike hindre for tilgang til helsedata for sekundærbruk i EU. Dagens praksis dokumenteres med 5 test-prosjekter. Norge deltar i 2 av disse.

Les hele saken. 

 

27.06.2023

11. mai kom nyheten om at Regjeringen gjør endringer i organiseringen av den sentrale helseforvaltningen. Endringene omfatter også helsedata-området. Tjenestene Helsedataservice og helsedata.no fungerer som normalt. 

– Nå ser vi frem til å jobbe sammen om å etablere det nye Folkehelseinstituttet, sier Håvar Kolle Riis, fungerende divisjonsdirektør informasjonsforvaltning i Direktoratet for e-helse.

Les hele saken

28.06.2023

– Vi er godt i gang med de nye oppgavene, og jeg vil takke registerforvalterne for godt samarbeid, sier Øystein K. Johansen, fungerende avdelingsdirektør Helsedata i Direktoratet for e-helse.

Les hele saken

28.06.2023

Nylig ble det lansert en ny visning i variabelutforskeren på helsedata.no for de sentrale helseregistrene Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR fra Helsedirektoratet.

Les hele saken

14.03.2023

Fra og med 15. mars 2023 overtar Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice vedtaksmyndigheten for en rekke sentrale helseregistre. Endringen omfatter også dispensasjon fra taushetsplikt fra Helsedirektoratet og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Les mer om endringen her.

En viktig målsetting for helsedatasatsingen i 2023 er å få ned restansene i de sentrale helseregistrene.

Les mer

Oppsummering av aktiviteten i søknadsmottaket til Helsedataservice for 2022.

Les mer her

Om kort tid vil ledermøtet i Direktoratet for e-helse ta stilling til og beslutte at Helsedataservice (HDS) skal overta vedtaksmyndighet for en rekke sentrale helseregistre fra og med 15. mars 2023.

Dette får noen midlertidige konsekvenser for søknadsmottaket. 

Les mer her

16.12.22

Nå har piloten på felles saksbehandlingsløsning, Pega, vært aktiv i fem uker, og de foreløpige erfaringene peker i riktig retning.

Vi har tatt imot over 50 søknader, og har ikke avdekket alvorlige feil så langt.

Les mer på e-helse.no

18.12.22

Siden etableringen av Helsedataservice (HDS), har tjenestene de leverer vært kostnadsfrie for brukerne av helsedata.

Men nå er det gitt politiske føringer på at det skal innføres brukerbetaling.

Les mer

I juni 2022 fikk Direktoratet for e-helse føringer om å prioritere videre arbeid for å realisere målbildet ved bruk av eksisterende analysetjenester og distribuerte data som alternativ til felles dataplattform.

Les mer her

Forskrift for overtakelse av vedtaksmyndighet er ventet på høring høsten 2022.

Forutsatt at forskriften blir vedtatt, skal den legge til rette for at Helsedataservice (HDS) kan ta over vedtaksmyndighet for aktuelle sentrale helseregistre i 2023.

Høsten 2022 vil derfor preges av arbeidet med å bringe Helsedataservice i posisjon til å overta denne vedtaksmyndigheten.

Les mer her

European Health Data Space del 2 (EHDS2) vil foregå i perioden 2022-2024

Prosjektet er en praktisk test gjennom ulike bruksmønstre (use cases) for å kartlegge, avdekke og om mulig komme over ulike hindre for tilgang til helsedata for sekundærbruk i EU.

Les mer her

02.06.22

Det meldes om høy aktivitet fra søknadsmottaket hos Helsedataservice.

Ved søknadsmottaket hos Helsedataservice er det fire medarbeidere som jobber med innkomne søknader, i tett samarbeid med de sentrale registerforvalterne.

Les mer her

02.06.22

Helsedataservice (HDS) er nå godt etablert på Tynset og i Trondheim. Denne etableringen er et viktig steg i å realisere målbildet for helsedatasatsingen, og er en leveranse som det skal utvikles og bygges videre på. De ansatte i Helsedataservice har ulik fagbakgrunn og kommer fra ulike sektorer.

Et viktig arbeid fremover er å bygge kompetanse i staben hos Helsedataservice.

Les mer her