Nasjonalt kvalitetsregister for døvblinde

Registeret inneholder opplysninger om personer med døvblindhet, som er medfødt eller skyldes en tidlig ervervet diagnose.

Formålet med registeret er å:

  • systematisere informasjon og forskning på døvblindhet.

  • kartlegge epidemiologiske variasjoner hos personer med døvblindhet i Norge.

  • overvåke utviklingen av døvblindhet og kvalitetssikre utrednings- og tjenestetilbud til disse.

  • beskrive totalt antall og årlige nye tilfeller av døvblinde i Norge.

  • forstå variasjoner og utvikling av døvblindhet over tid.

Registeret er et medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Oslo universitetssykehus er databehandlingsansvarlig og databehandler.

 

Søk om data Gå til søknad
Kontakt Karin Britta Nilsson, registerleder