Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

KPR inneholder opplysninger om de som har søkt om, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra kommunene.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 11, og regulert av Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister. 

Helsedirektoratet er dataansvarlig og databehandler.

Opplysninger i registeret

KPR bygges trinnvis og skal inneholde data fra alle tjenester som er nevnt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no).

KPR inneholder opplysninger om omsorgsdata (tidligere innrapportert til IPLOS-registeret) fra og med 2017, samt utvalgte opplysninger fra KUHR-registeret fra og med juli 2016.

Hvilke opplysninger registreres i KPR?

Forskriften om kommunalt pasient- og brukerregister § 2-1 (lovdata.no) gir en overordnet ramme for hvilke opplysninger som kan registreres i KPR. 

Variabler

Gå til variabeloversikten for å lage variabellister og se detaljert informasjon om datakildens variabler.

Vis variabler fra datakilden

Du finner også metadata om variabler i KPR via Health Registries for Research (HRR).

 

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Formål med KPR

Formålet med registeret er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og styring av helse- og omsorgstjenesten.

Du finner mer detaljerte beskrivelser av formålet med registeret og hva opplysningene i registeret kan brukes til i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister § 1-1 og i Forskrift om pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk § 1-3.

Søk om tilgang til data

Du kan søke om både statistikk (aggregerte data) og personidentifiserbare opplysninger fra KPR.

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Opprett søknad

Søknad ved andre formål enn forskning 

Om du ønsker opplysninger til andre formål enn forskning, skal du ikke bruke søknadsskjema på helsedata.no.

Du finner mer informasjon om hvilke krav som stilles til søknaden, hvor søknaden skal sendes og hvilket søknadsskjema du skal bruke på hjemmesiden til KPR (helsedirektoratet.no).

Har du spørsmål, kontakt helseregistre@helsedir.no

Pris og leveringsfrister

Forlenget saksbehandlingstid

Registeret har for tiden svært stor pågang. I søknader med anonyme data sammenstilt med andre registre og saker med personidentifiserbare data må det beregnes ca. ni måneder fra komplett søknad til utlevering. For søknader om anonym statistikk må det beregnes minimum to måneder fra søknadsdato til leveranse.

Pris

  • Pris per time NOK 1100,- eks. mva.
  • Helsedirektoratet fakturerer medgått tid til saksbehandling, minimum to timer.

Leveringsfrister

  • Opplysninger kun fra KPR - 30 virkedager
  • Opplysninger fra KPR sammenstilt med andre datakilder - 60 virkedager

Behandlingstiden starter når komplett søknad er mottatt.

Kontakt