Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

KPR inneholder opplysninger om de som har søkt om, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra kommunene.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 11, og regulert av Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister. 

Helsedirektoratet er dataansvarlig og databehandler.

Innhold i registeret

KPR bygges trinnvis og skal inneholde data fra alle tjenester som er nevnt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no).

KPR inneholder opplysninger om omsorgsdata (tidligere innrapportert til IPLOS-registeret) fra og med 2017, samt utvalgte opplysninger fra KUHR-registeret fra og med juli 2016.

Hvilke opplysninger registreres i KPR?

Forskriften om kommunalt pasient- og brukerregister § 2-1 (lovdata.no) gir en overordnet ramme for hvilke opplysninger som kan registreres i KPR. 

Variabler

Du finner metadata om variabler i KPR via Health Registries for Research (HRR).

Formål med KPR

Formålet med registeret er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og styring av helse- og omsorgstjenesten.

Du finner mer detaljerte beskrivelser av formålet med registeret og hva opplysningene i registeret kan brukes til i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister § 1-1 og i Forskrift om pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk § 1-3.

Datatilgang

Du kan søke om både statistikk (aggregerte data) og personidentifiserbare opplysninger fra KPR.

Søke om data for nye forskningsprosjekter

Nye prosjekter med forskning som formål skal bruke søknadsskjema på helsedata.no. Vi anbefaler at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Søknad ved andre formål enn forskning eller ved prosjektendringer

Ved prosjektendringer, ønske om opplysninger for nye perioder for etablerte prosjekt eller om det ønskes opplysninger til andre formål enn forskning, skal du ikke bruke søknadsskjema på helsedata.no.

Du finner mer informasjon om hvilke krav som stilles til søknaden, hvor søknaden skal sendes og hvilket søknadsskjema du skal bruke på hjemmesiden til KPR (helsedirektoratet.no).

Har du spørsmål, kontakt helseregistre@helsedir.no

Pris og leveringsfrister

Pris

  • Pris per time NOK 1100,- eks. mva.
  • Helsedirektoratet fakturerer medgått tid til saksbehandling, minimum to timer.

Leveringsfrister

  • Opplysninger kun fra KPR - 30 virkedager
  • Opplysninger fra KPR sammenstilt med andre datakilder - 60 virkedager

Behandlingstiden starter når komplett søknad er mottatt.

Forvalter Helsedirektoratet